Załącznik nr 1    

                                                                                                                                                do Uchwały Nr XXV/132/05

                                                                                                                                                   Rady Gminy Strzelce

                                                                                                                                                  z dnia 16 marca 2005 r.

 

Regulamin

udzielania pomocy materialnej o charakterze   socjalnym

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Strzelce

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.  Regulamin określa zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie   gminy Strzelce. Przez miejsce zamieszkania należy rozumieć miejscowość, w której przebywa uczeń z zamiarem stałego pobytu.

 

§ 2.   Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy Strzelce.

 

§ 3.  1.   Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacanymi z budżetu gminy Strzelce, są:

1)           stypendium szkolne,

2)           zasiłek szkolny.

         2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są po uprzednim otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.

 

§ 4.   Pomoc materialna przysługuje:

1)           uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2)           wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3)           uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4)           słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

ROZDZIAŁ II

Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów              zamieszkałych na terenie gminy Strzelce

 

§ 5.   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:

1)           bezrobocie,

2)           niepełnosprawność,

3)           ciężka lub długotrwała choroba,

4)           wielodzietność,

5)           brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczej,

6)           alkoholizm lub narkomania,

a także w sytuacji, gdy rodzina jest niepełna lub w sytuacji, gdy wystąpiło zdarzenie losowe.

 

§ 6.   Stypendium szkolne może być udzielane uczniom, o których mowa w § 4 pkt 1 i 3 oraz wychowankom ośrodków, o których mowa w § 4 pkt 2 oraz w zależności od potrzeb uczniów zamieszkujących na terenie gminy Strzelce w formie:

1)           całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych;

2)           całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach wyrównawczych;

3)           całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w tym udziału w wycieczkach, letnim i zimowym wypoczynku, zielonych szkołach, wyjazdach do muzeów, wyjazdów do teatrów, itp.;

4)           całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym udziału w zajęciach organizowanych w celu poszerzania wiedzy ucznia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, języków obcych, zajęć plastycznych, zajęć muzycznych i innych;

5)           pomocy rzeczowej , w tym w szczególności:

a)         zakupu podręczników, przyborów szkolnych, itp.,

b)        zakupu słowników, leksykonów   , encyklopedii, itp.,

c)         zakupu stroju, obuwia i sprzętu sportowego,

d)        zakupu multimedialnych programów komputerowych o charakterze edukacyjnym.

 

§ 7.     Konieczność i zasadność zakupu   pomocy naukowych oraz sprzętu sportowego wymienionych w § 6 pkt 5  musi być potwierdzona przez nauczyciela, dyrektora szkoły do której     uczeń słuchacz uczęszcza.

 

§ 8.   Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w § 4 pkt 4, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

 

§ 9.  Stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy Strzelce uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w § 6, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w § 8, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w § 4 pkt 4, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w § 6 i § 8 nie jest celowe.

 

§ 10.   1.   Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 6 pkt 1-4 , realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.

2.   Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 6 pkt 5 oraz § 8 , realizowana jest poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej w kasie urzędu lub przelewem na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia;

3. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są w kasie urzędu lub przelewem na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

 

§ 11   . Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub w kilku formach jednocześnie.

 

§ 12.   Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

 

§ 13.   Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa   w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 493 i Nr 99, poz. 1001).

 

§ 14.   Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w § 13, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy, o której mowa w § 13, z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego i świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym.

 

ROZDZIAŁ III

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

 

§ 15.   Wysokość stypendium szkolnego wynosi:

1)           w przypadku miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium na poziomie 60% – 100% kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – wysokość stypendium szkolnego wynosi od 80% do 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 1155; z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593 i Nr 192 poz. 1963) miesięcznie;

2)           w przypadku miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium na poziomie do 60 % kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – wysokość stypendium szkolnego wynosi od 100% do 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych miesięcznie;

 

§ 16.  Jeżeli forma stypendium szkolnego, o którym mowa w § 6, § 8 i § 9, tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 

ROZDZIAŁ IV

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

 

§ 17.   Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

1)           rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły, dyrektora kolegium nauczycielskiego, dyrektora nauczycielskiego kolegium języków obcych, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektora ośrodka, o którym mowa w     § 4 pkt 2;

2)           dyrektora szkoły, dyrektora kolegium nauczycielskiego, dyrektora nauczycielskiego kolegium języków obcych, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych, o których mowa w § 4 pkt 2.

 

§ 18.   Stypendium szkolne mogą być również przyznawane z urzędu.

 

§ 19.  Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego określa zarządzenie Wójta Gminy    Strzelce.

 

§ 20.  Wnioski, o którym mowa w § 19, osoby wymienione w § 17 pkt 1, składają w sekretariacie Urzędu Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, w terminie określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty.

 

§ 21.   Wnioski, o którym mowa w § 19, osoby wymienione w § 17 pkt 2, składają w sekretariacie Urzędu Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, w terminie określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty.

 

§ 22.   W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w § 20 i § 21.

 

§ 23.  Wnioski zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.

 

§ 24.   Osoba, dla której wnioski, o którym mowa w § 22, złożone zostały po terminie o którym mowa w § 19 i 20, może uzyskać prawo do pomocy materialnej od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.

 

§ 25.   Uczeń który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne z powodów określonych w § 5 , w wysokości która łącznie z innymi stypendiami o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa, w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

 

§ 26.      Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wójt w odrębnym zarządzeniu powołuje komisję stypendialną.

 

§ 27.  Do zadań komisji należy:

1)        wstępna kwalifikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, pod względem spełnienia kryteriów uprawniających do otrzymania pomocy materialnej, określonych w § 13 i 14 Regulaminu;

2)        rozpatrzenie wszystkich przypadków sytuacji materialnej uczniów, kwalifikujących się do     udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym z urzędu, na podstawie posiadanych informacji o trudnej sytuacji materialnej uczniów. W tym celu komisja dokumentuje sytuację materialną uczniów, kwalifikujących się do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym z urzędu,

3)        przedstawienie propozycji wysokości stypendiów i zasiłków w indywidualnych sprawach ustalonych według zasad określonych w § 15 Regulaminu, z uwzględnieniem indywidualnych kryteriów określonych w § 5;

4)          z posiedzenia komisji sporządza się protokół.         

 

§ 28.   Stypendium szkolne przyznaje Wójt Gminy Strzelce w formie decyzji administracyjnej.

 

§ 29.   Tryb i sposób postępowania w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego oraz zasady zwrotu nienależnie pobranego stypendium, określa ustawa z dnia 7 września 19991 r. – o systemie oświaty.

 

 

ROZDZIAŁ V

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego

 

§ 30.   Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia znajdującego się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

§ 31.   Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

§ 32.   Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

§ 33.   O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

§ 34.   Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:

rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 4 pkt 2;

dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 4 pkt 2.

 

§ 35  Przepisy § 26-27   stosuje się.

§ 36.   Zasiłek szkolny może być również przyznawany z urzędu.

 

§ 37.   Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego określony zostanie zarządzeniem Wójta Gminy Strzelce.

 

§ 38.   Zasiłek szkolny przyznaje Wójt Gminy Strzelce w formie decyzji administracyjnej.

 

 

ROZDZIAŁVI

Przepisy przejściowe

 

§ 39.   Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres od dnia 01 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium szkolne na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być składane do dnia          31 stycznia 2005 roku.

 

§ 40.   Stypendium szkolne za okres styczeń – marzec 2005roku będzie wypłacone w formie pieniężnej.

 

 

UCHWAŁA       Nr XXVII/146/05

RADY GMINY STRZELCE

z dnia   11 maja 2005 r.

 

zmieniająca uchwałę w   Nr   XXV/132/05 Rady Gminy Strzelce w sprawie   uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Strzelce.

 

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, i Nr 281, poz.2781) Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:

 

             § 1.    W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze   socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Strzelce stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/132/05 Rady Gminy Strzelce z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Strzelce § 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) w przypadku miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium na poziomie do 60 % kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – wysokość stypendium szkolnego wynosi od 100% do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych miesięcznie”;

 

            § 2.   Wykonanie uchwały powierza się   Wójtowi Gminy Strzelce.

 

          § 3.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-10 10:13:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-10 10:29:56
  • Liczba odsłon: 239
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030644]

przewiń do góry