O G Ł O S Z E N I E

WÓJT  GMINY  STRZELCE

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przyzórz, gmina Strzelce

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż  nieruchomości zabudowanej fundamentami budynków w stanie ruiny, położonej w miejscowości Przyzórz, gmina Strzelce, oznaczonej w ewidencji gruntów  i budynków jako działka numer 122 o powierzchni 1,1200 ha . Dla przedmiotowej nieruchomości  w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kutnie prowadzona jest księga wieczysta LD1K/00038516/7. Działka nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce” znajduje się na  terenie adaptacji przekształceń i intensyfikacji układu osadniczego o dominującej funkcji zagrodowej w obrębie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wg ewidencji gruntów  i budynków: grunty orne stanowią 1,0500 ha, użytki rolne zabudowane  stanowią 0,0700 ha.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 17 października 2012 roku. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg odbędzie  się w dniu 12 grudnia  2012 roku ( środa ) o godzinie 10 00  w Urzędzie Gminy Strzelce ul. Leśna 1, pokój nr 15.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 49 500,00 zł netto. Do ceny ustalonej w przetargu  zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.  4 950,00 zł,  do dnia  07 grudnia  2012 r. w gotówce, w kasie Urzędu Gminy Strzelce lub przelewem na konto Gminy Strzelce  w Banku Spółdzielczym   w Strzelcach  65903500070000100720000020. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Strzelce.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  

Jeżeli osoba, która przetarg wygra , uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone przez nią wadium  nie podlega zwrotowi.  

Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym , że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Minimalne postąpienie 500,00 zł. 

Wylicytowana cena za nieruchomość płatna będzie jednorazowo przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

Osoby biorące udział w przetargu  winny zapoznać się z przedmiotem przetargu, przed jego rozpoczęciem, ponieważ granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nieusprawiedliwiony brak stawiennictwa nabywcy celem sporządzenia umowy notarialnej upoważnia właściciela  do odstąpienia od jej zawarcia.

Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w całości  ponosi nabywca nieruchomości.

Wójt Gminy Strzelce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Strzelce, pokój nr 12, lub telefonicznie

24  356-66-20.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-09 07:47:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-09 07:47:04
  • Liczba odsłon: 274
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030664]

przewiń do góry