Strzelce, dnia 14.08.2012r.

 

GK - OŚ 6220.4.2012 

                          

 OBWIESZCZENIE

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

     Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

  

  zawiadamiam

że w dniu 30.07.2012 roku na wniosek Pana Mirosława Morasia, zam. ul. Młyńska 1, 64 – 100 Leszno - pełnomocnika działającego na mocy upoważnienia udzielonego przez inwestora : Hodowlę Roślin Strzelce Sp. z o.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99 – 307 Strzelce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

rozbudowie instalacji chowu bydła o obsadzie > 210 DJP, w zakresie budowy :

1.               budynku porodówki,

2.               wiaty namiotowej do magazynowania słomy,

3.               silosu kiszonkowego 2 – komorowego

przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr ewid. 2/66 obręb Strzelce.

 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Strzelce zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i dokonania uzgodnienia będą  : Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90 - 113 Łódź oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 - 300 Kutno.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w  siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10).

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

                                                                                      Zastępca Wójta

                                                                                      /-/ Ewa Zielak

                                                                                                                                               

   Otrzymują :             

1.Wnioskodawca

2.Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4. a/a        

                                                                                    

Art. 49 Kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-16 21:51:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-16 21:51:22
  • Liczba odsłon: 264
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031184]

przewiń do góry