Strzelce, dnia 25.05.2012r.

 

GK - OŚ 6220.3.2012 

 

                          

 Zawiadomienie

 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego

 

     

W związku z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

  

  zawiadamiam

że w dniu 25.05.2012r. wydana została decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Pana Andrzeja Olejniczaka i Pani Iwony Olejniczak zam. Dąbkowice 12A, 99 – 307 Strzelce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika do magazynowania odchodów zwierzęcych przeznaczonych do wykorzystania na potrzeby związane z funkcjonowaniem planowanej biogazowni. Inwestycję przewidziano do realizacji na działce o numerze ewid. 33/1 obręb Dąbkowice, gmina Strzelce.

 

W trakcie prowadzonego postępowania, mając na uwadze opinie organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, iż w przedmiotowej sprawie brak jest podstawy prawnej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia i prowadzenia w jej ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

    Biorąc powyższe pod uwagę bezprzedmiotowość postępowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w myśl art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce, pokój nr 10, w  godzinach urzędowania (tj. od 7.00 do 15.00).

Na przedmiotową decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach  za pośrednictwem  Wójta Gminy Strzelce  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

                                                                             Wójt

                                                               /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

Otrzymują: 

1.               Wnioskodawcy – Państwo Andrzej i Iwona Olejniczak, zam. Dąbkowice 12A, 99-307 Strzelce

2.               Strony postępowania administracyjnego wg rozdzielnika

3.               Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.       A/a   

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-28 08:18:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-28 08:18:57
  • Liczba odsłon: 254
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030825]

przewiń do góry