Strzelce, dnia 30.04.2012r.

 

GK.- OŚ 6220.1.2012

                         

 

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego

 

 

 

       Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 30.04.2012r. zostało wydane postanowienie znak :GK. - OŚ. 6220.1.2012 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie elektrowni wiatrowej Muchnów o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie .

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

             

 

                                                                                                            Wójt

                                                                                                /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

               

Otrzymują:

1.                      Wnioskodawca – Pan Grzegorz Kruczek, OCEAN Sp. z o.o. Sp. K., Kolonia Łucka 81 A, 21 – 100 Lubartów

2.                      Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.                      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.                      A/a

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-02 14:20:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-02 14:20:01
  • Liczba odsłon: 255
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031253]

przewiń do góry