Strzelce, dnia.09.01.2012r.

 

GK. - OŚ. 6220.12.2011       

                         

 

OBWIESZCZENIE

 

 

       Zgodnie z art. 10 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

iż w dniu 09.01.2012 roku wydana została decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestycję przewidziano do realizacji na działkach nr ewid. 32/1 i 32/2 Obręb Dąbkowice, gmina Strzelce, powiat kutnowski.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kutnie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce, pokój nr 10, w godzinach urzędowania (tj. od 7.00 do 15.00).

 

Na przedmiotową decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach  za pośrednictwem  Wójta Gminy Strzelce  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

                                                                                      Wójt

                                                                             /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

             

Otrzymują:            

1.               Wnioskodawca –  Pani Dorota Olejniczak – Rutkowska

2.               Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.               Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.    a/a   

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-11 12:22:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-11 12:22:22
  • Liczba odsłon: 272
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031223]

przewiń do góry