Strzelce, dnia 04.01.2012r.

 

GK.- OŚ 6220.21.2011

                         

 

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko

 

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 04.01.2012 roku zostało wydane postanowienie znak :GK. - OŚ. 6220.21.2011 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1250 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Siemianów dz. nr ewid. 25/2, Gmina Strzelce.

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Strzelce w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

                                                                                      Zastępca Wójta

                                                                                      /-/ Ewa Zielak

               

Otrzymują:

1.               Wnioskodawca – Pan Radosław Dreko

2.               Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.               Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.               A/a

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-05 12:31:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-05 12:31:19
  • Liczba odsłon: 266
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031116]

przewiń do góry