Strzelce, dnia 05.01.2012r.

GK.- OŚ.7627/9/9/2010.2012

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

       Zgodnie z art. 9 ust. 4, art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

  że w związku z prowadzonym na wniosek Pana Adama Macierewicza zam. Rejmontów 14, 99 - 307 Strzelce, postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :

 

wybudowaniu elektrowni wiatrowej o mocy 800kW w miejscowości Długołęka, gmina Strzelce, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 297  

 

na podstawie postanowienia Wójta Gminy Strzelce znak : GK – OŚ. 7627/9/8/2010 z dnia 22.09.2010r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsze postanowienie wydano po uwzględnieniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: RDOŚ-10-WOOS/6614/o/2000/87/10/es z dnia 19.08.2010r. oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie znak : PSSE-ZNS/MS/481/68/10 z dnia 06.09.2010r. Z treści niniejszych dokumentów wynika obowiązek przeprowadzenia dla analizowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, określono także zakres raportu.

 

Jednocześnie informuję, iż został  został sporządzony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Z treścią raportu oraz pozostałą dokumentacją dotyczącą przedmiotowego postępowania można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi i wnioski strony mogą składać w ciągu 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

                                                                                      Zastępca Wójta

                                                                                      /-/ Ewa Zielak

                                    

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca – Pan Adam Macierewicza

2.      Strony postępowania administracyjnego wg. rozdzielnika

3.      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.      a/a   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-05 12:26:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-05 12:26:27
  • Liczba odsłon: 250
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031250]

przewiń do góry