Strzelce, dnia 21.12.2011r.

 

GK - OŚ 6220.22.2011         

 

                          

 OBWIESZCZENIE

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

   

  zawiadamiam

że w dniu 14.12.2011 roku na wniosek Pana Radosława Dreko właściciela firmy „DR – EKO”, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2300 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedrzew Pierwszy dz. nr ewid. 36/4 Gmina Strzelce.

 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Strzelce zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i dokonania uzgodnienia będą  : Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90 - 113 Łódź oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 - 300 Kutno.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10).

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

                                                                                      Wójt

                                                                             /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

  Otrzymują :             

1.               Wnioskodawca

2.               Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.               Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.       a/a  

                                                

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-21 14:42:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-21 14:42:11
  • Liczba odsłon: 267
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031077]

przewiń do góry