Strzelce, dnia 09.12.2011r.

 

GK. - OŚ. 6220.12.2011        

                         

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

 

        Zgodnie z art. 10 § 1.  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

iż zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, organ administracji publicznej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (inwestycja realizowana będzie na działkach nr ewid. 32/1 i 32/2 Obręb Dąbkowice, gmina Strzelce, powiat kutnowski), jest zobowiązany do umożliwienia stronom postępowania wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z treścią zebranej dokumentacji można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie wskazanego terminu przewidzianego na zajęcie stanowiska nastąpi rozstrzygnięcie sprawy na podstawie zebranego materiału dowodowego.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce ( www.ugstrzelce.bip.org.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

                                                                                      Wójt

                                                                             /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

                                  

Otrzymują:               

1.                Wnioskodawca –   Pani Doroty Olejniczak – Rutkowskiej

2.                Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.                Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce  

4.        a/a    

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-13 10:06:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-13 10:10:09
  • Liczba odsłon: 279
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030827]

przewiń do góry