Strzelce, dnia 06.12.2011r.

 

GK – OŚ. 6220.21.2011         

 

                           

  OBWIESZCZENIE

  o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

   

  zawiadamiam

że w dniu 30.11.2011 roku na wniosek Pana Radosława Dreko właściciela firmy „DR – EKO”, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1250 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Siemianów dz. nr ewid. 25/2, Gmina Strzelce

 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Strzelce zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i dokonania uzgodnienia będą   : Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90 - 113 Łódź oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 - 300 Kutno.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10).

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce ( www.ugstrzelce.bip.org.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

                                                                                Wójt

                                                                    /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

  Otrzymują :              

1.                Wnioskodawca

2.                Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.                Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce  

4.        a/a   

                                                                                             

                                                                                                         

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-08 13:41:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-08 13:41:33
  • Liczba odsłon: 266
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031217]

przewiń do góry