Strzelce, dnia 21.09.2011r.

 

 

GK. - OŚ.6220.4.2011

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego

 

 

       Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 21.09.2011r. została wydana decyzja Wójta Gminy Strzelce znak: GK.- OŚ.6220.4.2011 o umorzeniu postępowania administracyjnego, prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowej wytwórni mas bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Sójki na potrzeby budowy autostrady A1.

Lokalizację inwestycji przewidywano na działkach o numerach ewidencyjnych 7/8,6,7/6,4 obręb Sójki.

 

Na w/w decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

Wójt

/-/ Tadeusz Kaczmarek

 

Otrzymują:

1.            Wnioskodawca-  Inwest – Eko Surowce Sławomir Obarski Sp. K. ul. Złota 23, 25 – 015 Kielce

2.            Strony w postępowaniu administracyjnym wg rozdzielnika

3.            Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.            A/a                                             

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-23 08:32:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-23 08:32:53
  • Liczba odsłon: 241
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031099]

przewiń do góry