Strzelce, dnia 09.09.2011r.

 

GK - OŚ 6220.19.2011

 

                          

 OBWIESZCZENIE

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

   

  zawiadamiam

że w dniu 07.09.2011 roku na wniosek Pana Stefana Dreko właściciela firmy „Dreko Meble Stefan Dreko”i Pana Radosława Dreko właściciela firmy „DR-EKO”, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Niedrzew Drugi III” i „Niedrzew Drugi IV”.

Inwestycja zlokalizowana będzie na częściach działki nr 1/14 w miejscowości Niedrzew Drugi, gmina Strzelce.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Strzelce zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i dokonania uzgodnienia będą  : Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90 - 113 Łódź oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 - 300 Kutno.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10).

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

             

 

                                                                                                Zastępca Wójta

                                                                                                 /-/ Ewa Zielak

 

 

  Otrzymują :

1.                      Inwestorzy – Pan Stefan Dreko i Pan Radosław Dreko

2.                      Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.                      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.           a/a   

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-13 07:39:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-13 07:39:31
  • Liczba odsłon: 248
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030962]

przewiń do góry