O G Ł O S Z E N I E

WÓJT  GMINY  STRZELCE

ogłasza rokowania

na sprzedaż nw. nieruchomości położonych w Klonowcu Starym, gmina Strzelce

1. Działki oznaczone nr ewidencyjnym: 82/2  i 83 o pow.: 0,1800 ha i 0,7200 ha , łącznie 0,9000 ha . Położone  w obrębie Klonowiec Stary , gmina Strzelce. Nr księgi wieczystej: LD1K/00035533/1. Opis, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : Nieruchomość zabudowana składająca się z gruntu wraz z naniesieniami w postaci kompleksu budynków dawnej szkoły podstawowej wraz z lokalem mieszkalnym . Budynki gospodarcze, kotłownia, garaże.

Wg ewidencji gruntów i budynków: grunty orne stanowią 0,1000 ha, pastwiska trwałe -0,3400 ha, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 0,1300 ha, inne tereny zabudowane – 0,3300 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  170 000,00 zł netto .  Do ceny ustalonej w wyniku rokowań zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%. Wysokość zaliczki wynosi 20 000,00  zł.

2. Działka oznaczona nr ewidencyjnym 82/1; o pow.: 0,9200 ha. Położona w obrębie Klonowiec Stary , gmina Strzelce. Nr księgi wieczystej : LD1K/00035533/1. Opis, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:  Nieruchomość niezabudowana. Wg ewidencji gruntów  i budynków: grunty orne stanowią 0.5900 ha , grunty zadrzewione i zakrzewione stanowią 0,3300ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 39 000,00 zł netto.  Do ceny  ustalonej w wyniku rokowań  zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%. Wysokość zaliczki wynosi 5 000,00 zł.

Wyżej opisane nieruchomości znajdują się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce nieruchomości oznaczone  są jako „ obiekty oświaty ”.

Nieruchomości wolne są od obciążeń, ograniczeń w rozporządzaniu i nie są przedmiotem zobowiązań.

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w terminach:  pierwsze -  w dniu     29 kwietnia 2011 r.,  drugie -  w dniu 28 czerwca 2011r.

WARUNKI  ROKOWAŃ

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne jeżeli w terminie złożą pisemne zgłoszenie udziału                       w rokowaniach i wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem   „ Rokowania – działki: 82/2  i 83 Klonowiec Stary ”  i „ Rokowania – działka 82/1 Klonowiec Stary ”,  w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce przy ul. Leśna 1, w terminie do dnia 02 września 2011r. 

Zgłoszenie powinno zawierać: imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz  siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia zgłoszenia;  oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań        i przyjmuje  te warunki bez zastrzeżeń;  proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zaliczkę  należy wpłacić w terminie  do dnia   02 września  2011 r. w gotówce, w kasie Urzędu Gminy Strzelce                     lub przelewem na konto Gminy Strzelce  w Banku Spółdzielczym   w Strzelcach  65903500070000100720000020.                       Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Strzelce.

Zaliczkę  uczestnika, który rokowania wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom wpłacone zaliczki zwraca się niezwłocznie po zakończeniu rokowań, nie później niż następnego dnia roboczego. Jeżeli osoba, która rokowania wygra , uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości , wpłacona przez nią zaliczka  nie podlega zwrotowi.

Część jawna rokowań odbędzie  się w dniu 07 września  2011 roku ( środa ) o godzinie 1000   i  o godz. 1015 w Urzędzie Gminy Strzelce ul. Leśna 1, pokój nr 12.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru i stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej dany podmiot oraz dowód wniesienia zaliczki.

Rokowania zostaną przeprowadzone, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Komisja po zapoznaniu się z ofertami i sprawdzeniu ich kompletności, przeprowadzi  rokowania ustne, po których wybierze nabywcę lub zamknie rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości.

W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w rokowaniach podlega zapłacie jednorazowo nie później niż  w dniu zawarciem aktu notarialnego.

Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w całości  ponosi nabywca nieruchomości. Nieusprawiedliwiony brak stawiennictwa nabywcy celem sporządzenia umowy notarialnej upoważnia właściciela  do odstąpienia od jej zawarcia.

Osoby biorące udział w rokowaniach  winny zapoznać się z przedmiotem rokowań,  przed ich rozpoczęciem, ponieważ granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Wójt Gminy Strzelce zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach i warunkach rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy Strzelce, pokój nr 12, lub telefonicznie 24  356-66-20.

 

Strzelce, 05 sierpnia  2011 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-05 07:48:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-05 07:48:32
  • Liczba odsłon: 303
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030626]

przewiń do góry