Strzelce, dnia 20.07.2011r.

 

GK. - OŚ. 6620.14.2011         

                         

ZAWIADOMIENIE

 

       Zgodnie z art. 10 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

iż zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, organ administracji publicznej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Wieszczyce” w kat. C1 zlokalizowanego w miejscowości Wieszczyce Pole A - dz. nr 8, 9 obręb : Wieszczyce, Pole B – dz. nr 11 obręb : Wieszczyce, gmina : Strzelce,  powiat : kutnowski, województwo łódzkie, jest zobowiązany do umożliwienia stronom postępowania wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z treścią zebranej dokumentacji można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie wskazanego terminu przewidzianego na zajęcie stanowiska nastąpi rozstrzygnięcie sprawy na podstawie zebranego materiału dowodowego.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

Wójt

/-/ Tadeusz Kaczmarek

Otrzymują:

1.                       Pełnomocnik inwestora – Pan Zbigniew Kabaciński, ul. Owocowa 25, 95 – 050 Konstantynów Łódzki, adres do korespondencji : Akademicki Ośrodek Naukowo – Techniczny Z. Kabaciński,       E. Szczepaniak, M. Trzcinka Sp. J. ul. Łagiewnicka 54/56, 91 – 463 Łódź,

2.                       Pani Teresa Romanowska, zam. Wieszczyce 5, 99 - 307 Strzelce

3.                       Pan Mirosław Woźniak, zam. Bielawki 41 A, 99 – 300 Kutno

4.                       Pan Dariusz Przyłudzki, zam. Wieszczyce 6A, 99 – 307 Strzelce

5.                       Pan Mariusz Kolczyński, zam. Wieszczyce 2, 99 – 307 Strzelce

6.                       Pan Wojciech Lewandowski, zam. Wieszczyce 8, 99 – 307 Strzelce

7.                       Pani Jadwiga Lewandowska, zam. Wieszczyce 8, 99 – 307 Strzelce

8.                       Pan Marek Szałata, zam. Wieszczyce 4, 99 – 307 Strzelce

9.                       Pani Stanisława Lewandowska, zam. Niedrzew Drugi 62, 99 – 306 Łanięta

10.                   Pan Józef Lewandowski, zam. Niedrzew Drugi 62, 99 – 306 Łanięta

11.                   Pan Jarosław Wesołowski, zam. Wieszczyce 13, 99 – 307 Strzelce

12.                   Pan Sławomir Trzciński, zam. Wieszczyce 9, 99 – 307 Strzelce

13.                   Wójt Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce

14.                   Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kutno z siedzibą w Chrośnie Chrosno 13, 99 – 306 Łanięta

15.                   Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

16.        a/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-07-22 10:59:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-22 10:59:48
  • Liczba odsłon: 239
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030649]

przewiń do góry