Strzelce, dnia 11.07.2011r.

 

GK - OŚ 6620.6.2011

                         

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

 

       Zgodnie z art. 10 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

iż zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, organ administracji publicznej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :

rozbudowie budynku inwentarskiego znajdującego się na terenie gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w miejscowości Sójki, gmina Strzelce, działka nr ewid. 91 obręb Sójki

jest zobowiązany do umożliwienia stronom postępowania wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z treścią zebranej dokumentacji można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie wskazanego terminu przewidzianego na zajęcie stanowiska nastąpi rozstrzygnięcie sprawy na podstawie zebranego materiału dowodowego.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

Zastępca Wójta

/-/ Ewa Zielak

 

 

                                       

Otrzymują:

1.                       Wnioskodawca – Pani Agnieszka Świeca, zam. Sójki 2, 99-307 Strzelce

2.                       Strony w postępowaniu administracyjnym - w drodze obwieszczenia

3.                       Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.            a/a   

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-07-14 07:34:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-14 07:34:23
  • Liczba odsłon: 279
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031230]

przewiń do góry