Strzelce, dnia 26.04.2011r.

GK - OŚ 6620.14.2011 

ZAWIADOMIENIE

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

    Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 § 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),  

 

  zawiadamiam

że w dniu 20.04.2011 roku na wniosek Pana Zbigniewa Kabacińskiego, ul. Owocowa 25, 95 – 050 Konstantynów Łódzki, (adres do korespondencji : Akademicki Ośrodek Naukowo – Techniczny    Z. Kabaciński, E. Szczepaniak, M. Trzcinka Sp. J., ul. Łagiewnicka 54/56, 91 – 463 Łódź, działającego na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez inwestora Pana Stefana Winnickiego, ul. Perłowa 4/50, 80 – 024 Gdańsk, właściciela firmy „VIREX” Stefan Winnicki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Wieszczyce” w kat. C1.

Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Wieszczyce, gmina Strzelce, powiat kutnowski, województwo łódzkie, na części działek oznaczonych następującymi nr ewid. : 8, 9 ,10, 11.

 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Strzelce zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i dokonania uzgodnienia będą  : Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90 - 113 Łódź oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 - 300 Kutno.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10).

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

              Wójt

/-/ Tadeusz Kaczmarek

Otrzymują :      

1.                  Pełnomocnik inwestora – Pan Zbigniew Kabaciński, ul. Owocowa 25, 95 – 050 Konstantynów Łódzki, adres do korespondencji : Akademicki Ośrodek Naukowo – Techniczny Z. Kabaciński,       E. Szczepaniak, M. Trzcinka Sp. J. ul. Łagiewnicka 54/56, 91 – 463 Łódź,

2.                  Pani Teresa Romanowska, zam. Wieszczyce 5, 99 - 307 Strzelce

3.                  Pan Mirosław Woźniak, zam. Bielawki 41 A, 99 – 300 Kutno

4.                  Pan Dariusz Przyłudzki, zam. Wieszczyce 6A, 99 – 307 Strzelce

5.                  Pan Mariusz Kolczyński, zam. Wieszczyce 2, 99 – 307 Strzelce

6.                  Pan Wojciech Lewandowski, zam. Wieszczyce 8, 99 – 307 Strzelce

7.                  Pani Jadwiga Lewandowska, zam. Wieszczyce 8, 99 – 307 Strzelce

8.                  Pan Marek Szałata, zam. Wieszczyce 4, 99 – 307 Strzelce

9.                  Pani Stanisława Lewandowska, zam. Niedrzew Drugi 62, 99 – 306 Łanięta

10.               Pan Józef Lewandowski, zam. Niedrzew Drugi 62, 99 – 306 Łanięta

11.               Pan Jarosław Wesołowski, zam. Wieszczyce 13, 99 – 307 Strzelce

12.               Pan Sławomir Trzciński, zam. Wieszczyce 9, 99 – 307 Strzelce

13.               Wójt Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce

14.               Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kutno z siedzibą w Chrośnie Chrosno 13, 99 – 306 Łanięta

15.               Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

16.    a/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-26 14:46:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-26 14:52:38
  • Liczba odsłon: 253
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031103]

przewiń do góry