Strzelce, dnia 08.04.2011r.

 

GK - OŚ 6620.11.1.2011      

                          

   OBWIESZCZENIE

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

  

  zawiadamiam

że w dniu 05.04.2011 roku na wniosek Pana Zbigniewa Kabacińskiego, ul. Owocowa 25, 95 – 050 Konstantynów Łódzki, (adres do korespondencji : Akademicki Ośrodek Naukowo – Techniczny    Z. Kabaciński, E. Szczepaniak, M. Trzcinka Sp. J., ul. Łagiewnicka 54/56, 91 – 463 Łódź, działającego na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez inwestora Pana Stefana Winnickiego, ul. Perłowa 4/50, 80 – 024 Gdańsk, właściciela firmy „VIREX” Stefan Winnicki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Zgórze – Wola Raciborowska” w kat. C1.

Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Zgórze, gmina Strzelce na terenie działek oznaczonych następującymi nr ewid. : 45/1, 49/1, 50, 51/1, 52, 53/1, 54/3, 55, 57/1, 57/2, 58, 59, 60/1, 66/1, 68/1, 71/1, 74/1, 76/1

oraz w miejscowości Wola Raciborowska, gmina Strzelce na terenie działek oznaczonych następującymi nr ewid. : 22/3, 23/3, 24/7.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Strzelce zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i dokonania uzgodnienia będą  : Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90 - 113 Łódź oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 - 300 Kutno.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10).

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

                                                                                      Zastępca Wójta

                                                                                      /-/ Ewa Zielak

 

Otrzymują :      

1.                      Pełnomocnik inwestora – Pan Zbigniew Kabaciński, ul. Owocowa 25, 95 – 050 Konstantynów Łódzki, adres do korespondencji : Akademicki Ośrodek Naukowo – Techniczny Z. Kabaciński,       E. Szczepaniak, M. Trzcinka Sp. J. ul. Łagiewnicka 54/56, 91 – 463 Łódź,

2.                      Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.                      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.           a/a                                                                                                      

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-08 12:56:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-08 12:56:14
  • Liczba odsłon: 256
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031233]

przewiń do góry