Strzelce, dnia 19.01.2011r.

 

GK. - OŚ. 7627/1/1/2011     

 

 

OBWIESZCZENIE

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

  zawiadamiam

że w dniu 07.01.2011 roku na wniosek Pani Agnieszki Świecy, Sójki 2, 99 – 307 Strzelce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

BUDOWIE DWÓCH BUDYNKÓW INWENTARSKICH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI SÓJKI, GMINA STRZELCE, DZIAŁKA NR EWID. 54/2 OBRĘB SÓJKI.

 

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Strzelce zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia będą  : Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Traugutta 25, 90 - 113 Łódź oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 - 300 Kutno.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (w tym z raportem oddziaływania na środowisko), składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej informacji w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10).

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

                                                               

Otrzymują:

1.                      Wnioskodawca – Pani Agnieszka Świeca, zam. Sójki 2, 99-307 Strzelce

2.                      Strony w postępowaniu administracyjnym - w drodze obwieszczenia

3.                      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.           a/a   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-24 09:02:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-24 09:02:49
  • Liczba odsłon: 321
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030464]

przewiń do góry