WÓJT  GMINY  STRZELCE

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu położonego w miejscowości Muchnice Nowe , gmina Strzelce

Nr księgi wieczystej

Nr  działki; pow.

 w ha

Opis, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza nieruchomości

Wadium 

Minimalne postąpienie

 

LD1K/00025439/9

85/3;

pow. 0,2600

Lokal mieszkalny nr 1, o powierzchni 32,43 m2 , znajdujący się w budynku nr 33 we wsi Muchnice Nowe, wraz z ułamkową częścią budynku i urządzeń wspólnych  oraz 1/5 udziału we współwłasności gruntu- działki oznaczonej numerem 85/3 .

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.                             Wg ewidencji gruntów i budynków: użytki rolne zabudowane i grunty pod wodami.                                 Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce jest to teren z glebami chronionymi I-III kl. preferowanymi do intensyfikacji produkcji rolne .

 3.500,00 zł

350,00 zł

40,00 zł

Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 27 lipca 2010 r.,  zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg odbędzie  się w dniu 28 września 2010 roku ( wtorek ) o godzinie 10 00   w Urzędzie Gminy Strzelce ul. Leśna 1, pokój nr 15.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej,  do dnia  24 września  2010 r. w gotówce, w kasie Urzędu Gminy Strzelce lub przelewem na konto Gminy Strzelce w Banku Spółdzielczym w Strzelcach  65903500070000100720000020. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Strzelce.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później niż następnego dnia roboczego. Jeżeli osoba, która przetarg wygra , uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości , wpłacone przez nią wadium  nie podlega zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym , że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  

Wylicytowana należność za nieruchomość płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w całości  ponosi nabywca nieruchomości. Nieusprawiedliwiony brak stawiennictwa nabywcy celem sporządzenia umowy notarialnej upoważnia właściciela do odstąpienia od jej zawarcia.

Osoby biorące udział w przetargu  winny zapoznać się z przedmiotem przetargu, przed jego rozpoczęciem, ponieważ granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Wójt Gminy Strzelce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-27 08:46:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-27 08:46:30
  • Liczba odsłon: 276
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030902]

przewiń do góry