Strzelce, dnia 29.07.2010r.

 

 

GK. - OŚ.7627/2/11/2010

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego

 

       Zgodnie z art. 10 § 1 w związku z art. 105  § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 29.07.2010r. została wydana decyzja Wójta Gminy Strzelce znak: GK.- OŚ.7627/2/9/2010 o umorzeniu postępowania administracyjnego, prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego prowadzeniu prac geologicznych - wierceń badawczych do głębokości 12 m ppt w celu rozpoznania i udokumentowania złóż kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego w kategorii rozpoznania C1 na obszarze działki o nr ewidencyjnym 1/14 obręb Niedrzew Drugi, której całkowita powierzchnia wynosi 11,07 ha.;

prowadzeniu eksploatacji metodą odkrywkową kopaliny pospolitej bez użycia materiałów wybuchowych na udokumentowanych złożach, o powierzchni nie przekraczającej 2 ha w części działki nr 1/14, której całkowita powierzchnia wynosi 11,07 ha .

 

Na w/w decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

                                                                         Zastępca Wójta

                                                                         /-/ Ewa Zielak

 

 

Otrzymują:

1.             Wnioskodawca

2.             Strony w postępowaniu administracyjnym

3.             Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.             A/a                                              

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-30 07:31:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-30 07:31:49
  • Liczba odsłon: 248
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031192]

przewiń do góry