Strzelce, dnia 12.07.2010r.

GK.- OŚ.7627/8/5/2010

                         

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko

 

       Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 12.07.2010r. zostało wydane postanowienie znak : GK-OŚ.7627/8/4/2010 o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "adaptacji budynku stodoły w celu lokalizacji w jej pomieszczeniu produkcji brykietu z biomasy", budynek położony jest w miejscowości Bociany 4, gmina Strzelce, działka nr 23/1.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

                                                                         Wójt

                                                       /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

 

Otrzymują:

                                                     

1.                      Pani Beata Szadkowska, zam. Bociany 4, 99 - 307 Strzelce

2.                      Pan Paweł Henryk Szadkowski, zam. Bociany 4, 99 - 307 Strzelce

3.                      Pani Seweryna Adamczyk, zam. Bociany 5, 99 - 307 Strzelce

4.                      Pan Jan Marian Koralewski, zam. Bociany 5, 99 - 307 Strzelce

5.                      Pan Tadeusz Zbigniew Koralewski, Bociany 5, 99 - 307 Strzelce

6.                      Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Roosevelta 9, 90 - 056 Łódź

7.                      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

8.           a/a   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-13 14:40:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-13 14:40:45
  • Liczba odsłon: 254
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030964]

przewiń do góry