Strzelce, dnia 09.06.2010r.

 

GK. - OŚ. 7627/6/1/2010     

 

 

OBWIESZCZENIE

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

  zawiadamiam

że w dniu 07.06.2010 roku na wniosek Pana Przemysława Zaniewskiego, ul. Niepodległości 36/15, 09 - 450 Wyszogród i Pana Piotra Rzetelskiego, ul. Puławska 96, 24 - 105 Baranów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

" 1. Prowadzeniu prac geologicznych - wierceń badawczych do głębokości 10m ppt w celu rozpoznania i udokumentowania złoża kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego w kategorii rozpoznania C1 w części południowej obszaru działki o nr ewidencyjnym 46 obręb Sójki, gmina Strzelce, której całkowita powierzchnia wynosi 4,51 ha.

2. Prowadzeniu eksploatacji metodą odkrywkową kopaliny pospolitej bez użycia materiałów wybuchowych na udokumentowanym złożu, o powierzchni nie przekraczającej 2 ha i rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000m³."

 

           W związku z powyższym zawiadamiam, iż z dokumentacją związaną z postępowaniem  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10) .

 

                                                                   Zastępca Wójta

                                                                   /-/ Ewa Zielak

 

                                                              

Otrzymują:

1.                      Wnioskodawca

2.                      Strony w postępowaniu administracyjnym - w drodze obwieszczenia

3.                      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.           a/a   

                                                

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-11 13:26:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-11 13:26:51
  • Liczba odsłon: 249
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030894]

przewiń do góry