Strzelce, dnia 11.05.2010r.

GK.- OŚ.7627/4/7/2010

                         

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

       Zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 11.05.2010r. zostało wydane postanowienie znak : GK-OŚ.7627/4/6/2010 o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Strzelcach.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

 

                                       Wójt

                                      /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

Otrzymują:

1.                      Wnioskodawca

2.                      Strony postępowania administracyjnego

3.                      Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Strzelce

4.                      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce

5.                      a/a

                                                     

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-17 14:31:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-17 14:31:21
  • Liczba odsłon: 243
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030510]

przewiń do góry