WÓJT GMINY STRZELCE

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96. poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/171/2010 Rady Gminy Strzelce z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Strzelce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2010 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie:

OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI

Organizacja i prowadzenie kolonii lub obozu w okresie wakacji o charakterze:

1. wypoczynkowo-sportowo-turystycznym z elementami profilaktyki dla ok. 20 dzieci – przewidywana kwota dotacji w 2010 roku wynosi do 17.000 zł (zrealizowana dotacja w 2009 roku – 14 250,00 zł na organizację i prowadzenie obozu w okresie wakacji o charakterze wypoczynkowo-sportowo-turystycznym z elementami profilaktyki).

 

ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1.                      W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz dzieci z gminy Strzelce.

2.                      Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 264, poz. 2207).

3.                      Przyznawanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez oferentów warunków i kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Lipiec-sierpień 2010 rok.

 

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Zlecone zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z wymogami oferty oraz z podpisaną w tym zakresie umową.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty na realizację w/w zadania w formie pisemnej (wraz z załącznikami) i zgodnie ze wzorem oferty) należy dostarczyć do dnia 24 maja 2010 roku do sekretariatu  Urzędu Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, pokój nr  8 do godziny 14.30. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na zadanie z zakresu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Alkoholizmowi” opatrzoną nazwą i adresem oferenta.

 

WYMOGI FORMALNE OFERTY

1.                      Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.

2.                      Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, jeżeli pytania nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłoszonego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy” lub wpisać „zero” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe. Ponadto oferta powinna zawierać w szczególności: szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; termin i miejsce realizacji zadania publicznego; kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego; informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie; informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł; deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY

1.                      Oferty rozpatrzy komisja konkursowa w dniu  25 maja 2010 roku, biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność oferty z zadaniem konkursu; doświadczenie i kwalifikacje oferenta w realizowaniu podobnych zadań; przedstawiona kalkulacja kosztów zadania; dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta; dostępność przedsięwzięcia oraz liczba osób objętych projektem.

2.                      Informacje o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Strzelce zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Strzelce i w BIP pod adresem na stronie internetowej www.ugstrzelce.bip.org.pl

 

DO OFERTY W FORMIE ZAŁĄCZNIKÓW NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 

·  sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

·  aktualny statut organizacji pozarządowej,

·  aktualny wyciąg z właściwego rejestru,

·  zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami ZUS i Urzędu Skarbowego,

·  oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów kwalifikacji do wykonania zadania,

·  pisemne rekomendacje dotyczące realizowanych projektów,

·  inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach, tel. (0-24) 3566613.

 

 

 

                                                                  WÓJT

 

                                                         (-) Tadeusz Kaczmarek

                                                                   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-15 13:28:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-15 13:28:11
  • Liczba odsłon: 323
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031130]

przewiń do góry