O G Ł O S Z E N I E

WÓJT  GMINY  STRZELCE

ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nw. nieruchomości położonych w Klonowcu Starym, gmina Strzelce

 

1. Działki oznaczone nr ewidencyjnym: 82/2  i 83 o pow.: 0,1800 ha i 0,7200 ha , łącznie 0,9000 ha . Położone          w obrębie Klonowiec Stary , gmina Strzelce. Nr księgi wieczystej: LD1K/00035533/1.  Opis, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : Nieruchomość zabudowana składająca się   z gruntu wraz                  z naniesieniami w postaci kompleksu budynków  dawnej szkoły  podstawowej wraz  z  lokalem  mieszkalnym . Budynki gospodarcze, kotłownia , garaże.

Wg ewidencji gruntów i budynków: grunty orne stanowią 0,1000 ha , pastwiska trwałe -0,3400 ha, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 0,1300 ha, inne tereny zabudowane – 0,3300 ha. Cena wywoławcza nieruchomości  311 400,00 zł netto . Wadium 31 140,00 zł. Minimalne postąpienie 3 114,00 zł

2. Działka oznaczona nr ewidencyjnym 82/1; o pow.: 0,9200  ha. Położona w obrębie Klonowiec Stary , gmina Strzelce. Nr księgi wieczystej : LD1K/00035533/1.  Opis, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:  Nieruchomość niezabudowana. Wg ewidencji gruntów  i budynków: grunty orne stanowią 0.5900 ha , grunty zadrzewione i zakrzewione stanowią 0,3300ha. Cena wywoławcza nieruchomości 81 400,00 zł netto. Wadium  8 140,00 zł. Minimalne postąpienie 814,00 zł.

 

Nieruchomości znajdują się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.      W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce nieruchomości oznaczone      są jako „ obiekty oświaty ”.

Ceny wywoławcze do przetargów są cenami netto. Do cen ustalonych w przetargach  zostanie doliczony podatek    VAT w wysokości 22%.

Pierwsze przetargi zostały przeprowadzone w dniu 09 lutego 2010 r.,  zakończyły się wynikiem negatywnym.

Drugie przetargi odbędą  się w dniu 20 kwietnia 2010 roku ( wtorek ) o godzinie 10 00   i  o godz. 1030                      w Urzędzie Gminy Strzelce ul. Leśna 1, pokój nr 15.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej,  do dnia  16 kwietnia  2010 r. w gotówce, w kasie Urzędu Gminy Strzelce lub przelewem na konto Gminy Strzelce w Banku Spółdzielczym   w Strzelcach  65903500070000100720000020. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Strzelce.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później niż następnego dnia roboczego. Jeżeli osoba, która przetarg wygra , uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości , wpłacone przez nią wadium  nie podlega zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym , że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  

Wylicytowana należność za nieruchomość płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w całości  ponosi nabywca nieruchomości. Nieusprawiedliwiony brak stawiennictwa nabywcy celem sporządzenia umowy notarialnej upoważnia właściciela        do odstąpienia od jej zawarcia.

Osoby biorące udział w przetargu  winny zapoznać się z przedmiotem przetargu, przed jego rozpoczęciem, ponieważ granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy. Sprzedaż nieruchomości następuje wg danych ewidencyjnych.

Wójt Gminy Strzelce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Strzelce, pokój nr 12, lub telefonicznie 24  356-66-20.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-11 14:14:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-11 14:14:44
  • Liczba odsłon: 315
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030502]

przewiń do góry