Strzelce, dnia 27.08.2009r.

GK – OŚ. 7627/16/7/09

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

       Zgodnie z 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm), w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

                że w dniu 27.08.2009r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Strzelce znak : GK – OŚ. 7627/16/6/09 o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na "podpowierzchniowej eksploatacji kopaliny pospolitej (piasku) udokumentowanego jako złoże kruszywa naturalnego "ZGÓRZE" w kat. C1" w przewidywanej ilości powyżej 20 000 m³ rocznie, ze złoża " ZGÓRZE" usytuowanego na terenie działek o nr ewid. 38/3 i 40/3 w miejscowości Zgórze, gmina Strzelce.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

 

                                                          Wójt

                                                          /-/ Tadeusz Kaczmarek

                                      

 

 

Otrzymują:

 

1. Wnioskodawca

2. Strony w postępowaniu administracyjnym

3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4. A/a

                                 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-27 14:22:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-27 14:22:06
  • Liczba odsłon: 259
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030912]

przewiń do góry