Strzelce, dnia 10.08.2009r.

 

GK – OŚ. 7627/16/5/09

 

 

                                                                                                              

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

     

       Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm),  w związku z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 10.08.2009r. zostało wydane postanowienie znak : GK – OŚ. 7627/16/4/09 o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "podpowierzchniowej eksploatacji kopaliny pospolitej (piasku) udokumentowanego jako złoże kruszywa naturalnego "ZGÓRZE" w kat. C1" w przewidywanej ilości powyżej 20 000 m³ rocznie, ze złoża " ZGÓRZE" usytuowanego na terenie działek o nr ewid. 38/3 i 40/3 w miejscowości Zgórze, gmina Strzelce.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

                                                            Wójt

                                                            /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.     Wnioskodawca

2.     Strony w postępowaniu administracyjnym

3.     Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.     A/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-12 13:51:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-12 13:51:40
  • Liczba odsłon: 272
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030935]

przewiń do góry