Strzelce, dnia 09.06.2009r.

 

GK – OŚ – 7627/12/5/09

 

 

                                                                                                              

                                ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

     

       Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm),  w związku z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 09.06.2009r. zostało wydane postanowienie znak : GK – OŚ – 7627/12/4/09 o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu elektrowni wiatrowej na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w Woli Raciborowskiej, na działce o nr ewid. 53/2, gmina Strzelce.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

 

 

                                                 Wójt

                                                 /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

Otrzymują:

1.                       Wnioskodawca

2.                       Strony w postępowaniu administracyjnym

3.                       Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.                       A/a

                                                     

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-06-16 07:39:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-16 07:39:32
  • Liczba odsłon: 269
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030938]

przewiń do góry