Strzelce, dnia 03.04.2009r.

 

GK.-OŚ.7627/8/5/09

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

 

    Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 03.04.2009 r. Wójt Gminy Strzelce wydał postanowienie znak: GK-OŚ.7627/8/4 o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa stawu wraz z urządzeniami wodnymi związanymi z jego funkcjonowaniem w miejscowości Strzelce, na działce nr ew. 3/34, obr. ew. Strzelce IHIAR (przed podziałem nr ew. dz. 3/27)”.    

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

      

 

 

                                                                Zastępca Wójta

                                                               /-/ Ewa Zielak

 

 

 

 

 

 


Otrzymują:

1.  Wnioskodawca

2.   Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

3.   Strona internetowa.

4.  a/a

 

 

W załączeniu postanowienie Wójta Gminy Strzelce

 

                                                    Strzelce, dnia 03.04.2009r.

                    

GK.-OŚ.7627/8/4/09

                                                    POSTANOWIENIE

    Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2  oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 78 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz.U.L 175 z 05.07.1985r., str. 40) w związku z pkt 1 lit. c) załącznika II do Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz.U. L 175 z 05.07.1985r., str. 40) po rozpatrzeniu wniosku Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99 – 307 Strzelce, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowa stawu wraz z urządzeniami wodnymi związanymi z jego funkcjonowaniem w miejscowości Strzelce, na działce nr ew. 3/34, obr. ew. Strzelce IHIAR (przed podziałem nr ew. dz. 3/27)”, po zasięgnięciu opinii Starostwa Powiatowego w Kutnie znak: RŚ. 7633 – 26/2009 z dnia 23.03.2009r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie znak: PSSE/ZNS/481/53/09 z dnia 13.03.2009r.

 

postanawiam

 

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa stawu wraz z urządzeniami wodnymi związanymi z jego funkcjonowaniem w miejscowości Strzelce, na działce nr ew. 3/34, obr. ew. Strzelce IHIAR (przed podziałem nr ew. dz. 3/27)”.                

                               Uzasadnienie

 

         W dniu 05.03.2009r. do Urzędu Gminy Strzelce wpłynął wniosek Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o, Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99 – 307 Strzelce, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa stawu wraz z urządzeniami wodnymi związanymi z jego funkcjonowaniem w miejscowości Strzelce, na działce nr ew. 3/34, obr. ew. Strzelce IHIAR (przed podziałem nr ew. dz. 3/27)”.

 

         Analiza karty informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, że: planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu stawu wodnego o powierzchni 2,70 ha w obrębie działki nr 3/34 (nr działki przed podziałem: 3/27) obręb IHAR Strzelce o powierzchni 66,83 ha. Około 48 ha przedmiotowej działki stanowią grunty orne, ponad 16 ha to łąki, pozostałe to drogi i rowy. Miejsce projektowanego stawu stanowi naturalne zaniżenie terenu, w obecnej chwili stanowiące łąki. Powierzchnia objęta projektem wynosi 3,20 ha.

Zadaniem stawu będzie magazynowanie wody – retencjonowanie na określonym terenie, celem wykorzystania jej do nawadniania roślin uprawnych. Projekt przewiduje również budowę dwóch studni betonowych tj. S-1 i S-2 w celu zamontowania pomp do poboru wody.

Ponadto zgromadzenie wód w stawie odbywać się będzie przy pomocy nowobudowanej zastawki oraz istniejących zastawek podlegających remontowi. Planowane przedsięwzięcie przewiduje również budowę przepustów pomiędzy stawem a otaczającymi go rowami melioracyjnymi. Zostanie także dokonana odbudowa rowu melioracyjnego na długości 157 m, biegnącego wzdłuż  stawu oraz odcinka 400 m rowu R-E.

    Pozostała zieleń istniejąca w liniach rozgraniczających pozostanie nienaruszona. Nie przewidziano wycinki drzew ani karczowania krzewów. Ponadto zaproponowano ponad 20- metrową strefę ochronną wokół rosnącego dębu.

      W sąsiedztwie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania obszarów wodno – błotnych, obszarów górskich lub leśnych ani też innych elementów przyrody podlegających ochronie jako formy ochrony przyrody. Nie występuje tu również obszar Natura 2000. Nie przewiduje się zainstalowania urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia czy też pole elektromagnetyczne.

Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji nie przekroczy standardów jakości środowiska. Staw nie będzie powodować uciążliwości na terenach przyległych.

Wzdłuż linii brzegowej stawu projektuje się kształtowanie strefy ekotonowej poprzez wprowadzenie roślinności wodnej i szuwarowej.

     

Ze względu na usytuowanie inwestycja nie posiada transgranicznego charakteru oddziaływania na poszczególne elementy przyrodnicze.

 

      Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem, organ stwierdził, iż w/w przedsięwzięcie kwalifikuje się do II grupy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) w związku z pkt 1 lit. c) załącznika II do Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz.U. L 175 z 05.07.1985r., str. 40). Zgodnie bowiem z § 3 ust. 1 pkt 78 projektowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i może wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

         Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z  z art. 63 ust. 2 wymienionej ustawy, postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

      Zgodnie z art. 156 w/w ustawy w odniesieniu do przedsięwzięć mogących  potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, starostowie w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy wykonują zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, w zakresie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

        W związku z powyższym działając zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) a także mając na uwadze art. 156  powołanej ustawy, Wójt Gminy Strzelce na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpił do Starosty Kutnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

         Z postanowienia Starosty Kutnowskiego znak: RŚ. 7633 – 26/2009 z dnia 23.03.2009r. (data wpływu: 26.03.2009r.) wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W opinii znak: PPSE/ZNS/481/53/09 z dnia 13.03.2009r. (data wpływu : 18.03.2009r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie  uznał za niezasadne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia w zakresie.

 

          Organ, uwzględniając w/w opinie oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) stwierdził, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą uwarunkowania kwalifikujące przedsięwzięcie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Nie zmieni się funkcja i sposób zagospodarowania terenu. Przedsięwzięcie ma za zadanie zatrzymanie wody i wykorzystanie jej do nawodnień a także ma służyć poprawie stosunków wodnych na obszarze działki. Inwestycja pozytywnie wpłynie na środowisko i okoliczny mikroklimat. Wybudowanie stawu spowoduje powstanie nowego ekosystemu i korzystnie wpłynie na bioróżnorodność gatunkową flory i fauny oraz walory krajobrazowe i estetyczne otoczenia.

      

         Biorąc powyższe pod uwagę, organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowa stawu wraz z urządzeniami wodnymi związanymi z jego funkcjonowaniem w miejscowości Strzelce, na działce nr ew. 3/34, obr. ew. Strzelce IHIAR (przed podziałem nr ew. dz. 3/27)”.                

          

                                         Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

                                                               Zastępca Wójta

                                                               /-/ Ewa Zielak

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.                      Hodowla Roślin Strzelce Sp. zo.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99 – 307 Strzelce

2.                      a/a

 

Do wiadomości:

1.                      Starosta Kutnowski, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno

2.                      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 – 300 Kutno

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-09 14:25:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-09 14:25:52
  • Liczba odsłon: 254
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031203]

przewiń do góry