Strzelce, dnia 23.03.2009r.

GK – OŚ. 7627/7/7/09

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

       Zgodnie z 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm), w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 23.03.2009r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Strzelce znak : GK – OŚ – 7627/7/6/09 o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie jednego generatora energii elektrycznej o mocy 600kW (Zespół Elektryczno – Wiatrowy) z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Holendry, na działce nr 40, gmina Strzelce.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

 

                                                 Wójt

                                                 /-/ Tadeusz Kaczmarek

                                      

 

Otrzymują:

 

1. Wnioskodawca

2. Strony w postępowaniu administracyjnym

3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4. A/a

                                 

 

 

 

 

 

W załączeniu:

1. postanowienie Wójta Gminy Strzelce

 

                                                                   

                                                    Strzelce, dnia 23.03.2009r.

 

GK – OŚ – 7627/7/6/09

                                                

POSTANOWIENIE

 

      Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm) oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Państwa Krzysztofa i Anety Czerwińskich, zam. Sierakówek 24, 09 – 500 Gostynin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii elektrycznej o mocy 600kW (Zespół Elektryczno – Wiatrowy) z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Holendry, na działce nr 40, gmina Strzelce

 

           postanawiam               

     zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii elektrycznej o mocy 600kW (Zespół Elektryczno – Wiatrowy) z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Holendry, na działce nr 40, gmina Strzelce, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Uzasadnienie

       W dniu 24.02.2009r. do Urzędu Gminy Strzelce wpłynął wniosek  Państwa Krzysztofa i Anety Czerwińskich, zam. Sierakówek 24, 09 – 500 Gostynin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii elektrycznej o mocy 600kW (Zespół Elektryczno – Wiatrowy) z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Holendry,  na działce nr 40, gmina Strzelce.

  Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem, organ stwierdził, iż w/w przedsięwzięcie kwalifikuje się do II grupy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z § 3 ust. 1 pkt 6 - instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30m, nie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5 mogą  wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

       Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.   

     Zgodnie z art. 156 w/w ustawy w odniesieniu do przedsięwzięć mogących  potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, starostowie w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy wykonują zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, w zakresie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.   

       Działając zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) a także mając na uwadze art. 156  powołanej ustawy, Wójt Gminy Strzelce na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpił do Starosty Kutnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z wnioskiem z dnia 25.02.2009r. w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu dla w/w przedsięwzięcia.      

      Z postanowienia Starosty Kutnowskiego znak: RŚ. 7633 –24/2009 z dnia 04.03.2009r. (data wpływu: 06.03.2009r.) wynika, iż planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), z wyłączeniem pkt 10. W opinii znak: PPSE/ZNS/481/47/09 z dnia 04.03.2009r. (data wpływu : 05.03.2009r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie uznał również za zasadne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia w zakresie określonym w art. 66 ust. 1 pkt 1a, 2, 5a, 5b, 7a, 8c, 12, 18 oraz art. 66 ust. 6  w/w ustawy .    

      Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Strzelce postanowieniem administracyjnym znak: GK – OŚ – 7627/7/4/09 z dnia 09.03.2009r., nałożył wymóg przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu.

      Kierując się treścią art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zgodnie z którym: „organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”, Wójt Gminy Strzelce wydał niniejsze postanowienie.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

  Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Strzelce w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

 

                                                 Wójt

                                                 /-/ Tadeusz Kaczmarek

                                      

 

 

Otrzymują:

1.                       Państwo Krzysztof i Aneta Czerwińscy, zam. Sierakówek 24, 09 –500 Gostynin

2.                       Pan Witold Górkiewicz, zam. Aleksandrów 1, 99 – 307 Strzelce

3.                       Pani Dorota Żurada, zam. Holendry 8, 99 – 307 Strzelce

4.                       Pan Jan Wiankowski, zam. Aleksandrów 14 A, 99 – 307 Strzelce

5.                       Pan Zdzisław Gajek, zam. Aleksandrów 8, 99 – 307 Strzelce

6.                       Państwo Stanisław i Jolanta Szydłowscy, zam. Aleksandrów 7, 99 –307 Strzelce

7.                       Pan Andrzej Sadło, zam. Warszawa, ul. Wojciechowskiego 34 m. 211B, 02 – 495 Warszawa

8.                       a/a

Do wiadomości:

1. Starosta Kutnowski, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14,

99 – 300 Kutno

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-03 14:29:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-03 14:29:05
  • Liczba odsłon: 280
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030850]

przewiń do góry