Strzelce, dnia 13.02.2009r.

 

GK – OŚ. 7627/1/9/09

 

 

 

 

 OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

                                                                                       

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

                Zgodnie z art. 84 ust. 1 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 zpóźn. zm.),

 

  zawiadamiam

 

że w dniu 13.02.2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia polegającego na : wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej do poboru wody podziemnej w ilości 48 m³/ godz na terenie Oddziału w Niedrzewiu, należącego do OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach, działka nr 8, ob. Niedrzew Drugi, gmina Strzelce.

 

    
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce, pokój nr w godzinach urzędowania (tj. 7.00 – 15.00).

Na przedmiotową decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach  za pośrednictwem  Wójta Gminy Strzelce  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

 

  

                                                          Zastępca Wójta

                                                          /-/ Ewa Zielak

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.   Wnioskodawca

3.   Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

4.   Strona internetowa.

5.   A/a.

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                               Strzelce, dnia 13.02.2009r.

 

GK.- OŚ.7627/1/8/09

 

 

DECYZJA

 

  Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 6, art. 75 ust.1 pkt 4 i ust. 3, art. 84, art. 85 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 65 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „Proszkownia Mleka w Krośniewicach”, ul. Łęczycka 38, 99 - 340 Krośniewice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej do poboru wody podziemnej w ilości 48 m³/ godz na terenie Oddziału w Niedrzewiu, należącego do OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach, działka nr 8, ob. Niedrzew Drugi, gmina Strzelce, z dnia 07.01.2009 roku i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

 

orzekam

1)                     stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej do poboru wody podziemnej w ilości 48 m³/ godz na terenie Oddziału w Niedrzewiu, należącego do OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach, działka nr 8, ob. Niedrzew Drugi, gmina Strzelce,

2)                    określić środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu rządzenia wodnego do poboru wody podziemnej – studni o głębokości 60,8 m i wydajności 48m³/godz, średnicy filtru kolumnowego 250mm, na potrzeby technologiczne Zakładu mleczarskiego w Niedrzewiu – Oddziału należącego do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Proszkownia Mleka w Krośniewicach. Przedsięwzięcie zlokalizowano na terenie działki nr ewid. 8, ob. Niedrzew Drugi, gmina Strzelce.

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

przeprowadzona analiza inwestycji wykazała, iż ze studni pobierana będzie woda za pomocą pompy głębinowej typ G – 60, opuszczonej do głębokości 30m ppt.

W zasięgu leja depresji wytworzonego w wyniku eksploatacji studni nie stwierdzono innych użytkowników tej samej warstwy wodonośnej.

Studnie będzie położona na terenie zamkniętego zakładu.

Stwierdzono, że na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno – błotne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, ani też  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Teren przewidziany do zainwestowania położony jest również poza zasięgiem obszarów sieci Natura 2000.

Inwestor w trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia jest zobowiązany do wykorzystania terenu zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do wniosku. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zachować obowiązujące normy materiałowe i wykonawcze.

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 – 13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10:

1/ prace budowlane w pobliżu drzew i krzewów należy wykonywać w sposób nienaruszający ich żywotności, bez naruszania systemów korzeniowych;

2/ inwestycję należy prowadzić w sposób niepowodujący zanieczyszczania powierzchni ziemi oraz wód substancjami szkodliwymi powstającymi w wyniku eksploatacji maszyn i urządzeń oraz działań budowlanych poprzez:

  wydzielenie miejsca do tymczasowego gromadzenia odpadów powstałych podczas prac, po czym zagospodarować je zgodnie z odpowiednimi przepisami,

  szczególną dbałość o stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego bezawaryjną pracę ( szczelność układu paliwowo – olejowego);

3/ należy zabezpieczyć miejsca postoju ciężkiego sprzętu;

4/ zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i zastosowania w budownictwie;

5/ planowana inwestycja nie może przekroczyć dopuszczalnych wartości poziomu hałasu emitowanego do środowiska, określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826).

 

4.  Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych  do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska:

Nie dotyczy – przedsięwzięcie  nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnych awarii.

 

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Biorąc pod uwagę skalę i lokalizację – przedsięwzięcie nie będzie powodowało transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszary ograniczonego użytkowania.

Dla planowanego przedsięwzięcia stwierdzono brak potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

7. Termin ważności decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ważna jest cztery lata. 

U Z A S A D N I E N I E

 

          Wnioskiem z dnia 07.01.2009r. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „Proszkownia Mleka w Krośniewicach”, ul. Łęczycka 38, 99 -340 Krośniewice wystąpiła do Wójta Gminy Strzelce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej do poboru wody podziemnej w ilości 48 m³/ godz na terenie Oddziału w Niedrzewiu, należącego do OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach, działka nr 8, ob. Niedrzew Drugi, gmina Strzelce. Do wniosku dołączona była informacja o planowanym przedsięwzięciu wraz z mapą ewidencyjną, na której zaznaczono teren obejmujący planowane inwestycje.

       W dniu 09.01.2009r. Wójt Gminy Strzelce wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie, zawiadamiając o tym strony postępowania. Informację o wszczętym postępowaniu umieszczono również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce na stronie www.ugstrzelce.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

 

        Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 65 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz w związku z art. 60 i art. 173 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

 

        W związku z powyższym, na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na podstawie art. 64 ust. 1 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zgodnie z którym w odniesieniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, starostowie w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy wykonują zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, w zakresie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Wójt Gminy Strzelce zwrócił się do właściwych organów tj. do Starosty Kutnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

W dniu 27. 01.2009r. do Urzędu Gminy Strzelce wpłynęło pismo Starostwa Powiatowego w Kutnie znak : RŚ. 7633 – 2/2009 z dnia 23.01.2009r. w sprawie uzupełnienia danych zawartych w karcie informacyjnej załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pismem z dnia 04.02.2009r. i załączonymi do niego danymi uzupełniono brakujące informacje.

 

Postanowieniem znak: RŚ. 7633 – 2/2009 z dnia 10.02.2009r. Starosta Kutnowski wyraził opinię, iż  przedsięwzięcie nie wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w swojej opinii znak: PSSE/ZNS/481/6/09 z dnia 16.01.2009r. (data wpływu: 21.01.2009r.) również zajął stanowisko, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

         Ponadto, w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) dokonano analizy wniosku oraz załączonej do niego karty informacyjnej o przedsięwzięciu. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania określone w wyżej wymienionym akcie prawnym. W wyniku tego stwierdzono, że że na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno – błotne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, ani też  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Teren przewidziany do zainwestowania położony jest również poza zasięgiem obszarów sieci Natura 2000.

       Stwierdzono również, iż nie ulegnie zmianie funkcja i sposób zagospodarowania terenu, gdyż projektowana studnia zastąpi dotychczasową.

Planowane wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych, prowadzone zgodnie z wymogami branżowymi i ochrony środowiska nie spowoduje zmian w środowisku.

           Na etapie prowadzonego postępowania nie zgłoszono żadnych wniosków ani uwag.

 

     W związku z powyższym, po zapoznaniu się z opiniami Starosty Kutnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie Wójt Gminy Strzelce w postanowieniu znak: GK. - OŚ. 7627/1/6/09 z dnia 12.02.2009r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej do poboru wody podziemnej w ilości 48 m³/ godz na terenie Oddziału w Niedrzewiu, należącego do OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach, działka nr 8, ob. Niedrzew Drugi, gmina Strzelce.

 

       Biorąc powyższe pod uwagę oraz zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), organ administracji publicznej zobowiązany jest do załatwienia sprawy poprzez wydanie decyzji, Wójt Gminy Strzelce wydaje powyższą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej do poboru wody podziemnej w ilości 48 m³/ godz na terenie Oddziału w Niedrzewiu, należącego do OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach, działka nr 8, ob. Niedrzew Drugi, gmina Strzelce.

 

 

POUCZENIE

Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach  za pośrednictwem  Wójta Gminy Strzelce  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

 

Załączniki:

1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

 

                                                          Zastępca Wójta

                                                          /-/ Ewa Zielak

 

 

 

 

Otrzymują:

1.                      Wnioskodawca

2.                      Strony postępowania administracyjnego poprzez obwieszczenie

3.                      a/a

 

 

Do wiadomości:

      1. Starosta Kutnowski, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno, Wydział Rolnictwa,

          Leśnictwa i Ochrony Środowiska

      2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 – 300 Kutno

 

Załącznik nr 1

do decyzji Wójta Gminy Strzelce

 

 

CHARAKTERYSTYKA  CAŁEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

1) Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

(rodzaj przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.; jego podstawowe parametry techniczne – wymiary, średnice, moc, lokalizacja względem istniejącej zabudowy)

 

Urządzenie wodne do poboru wody podziemnej – studnia o głębokości 60,8 m i wydajności 48 m³/godz, średnica filtru kolumnowego 250mm, na potrzeby technologiczne Zakładu mleczarskiego w Niedrzewiu. Położenie studni według planu sytuacyjnego w skali 1:500.

 

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz o dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną:

(gabaryty planowanych obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem jaki procent powierzchni działki zostanie wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej /zabudowany/, porównanie dotychczasowego użytkowania terenu z planowanym jego zagospodarowaniem, czy w ramach prowadzonych prac planuje się zniszczenie szaty roślinnej /np. wycinkę drzew/)

 

Działka nr 8 posiada powierzchnię 1,25 ha, to jest 12 500m², urządzenie wodne o powierzchni 2.01 m², zajmuje 0,016% powierzchni działki nr 8, nie jest przewidywane wycinanie drzew

 

obsługa komunikacyjna:

  lokalizacja wjazdu i wyjazdu

- studnia będzie położona na zamkniętym terenie zakładu

  ilość miejsc parkingowo – postojowych na terenie objętym inwestycją i na terenach przyległych

- studnia będzie położona na zamkniętym terenie zakładu

  ilość samochodów osobowych szt/dobę

- studnia będzie położona na zamkniętym terenie zakładu

  ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów szt/dobę

- studnia będzie położona na zamkniętym terenie zakładu

3)  Rodzaj technologii:

(w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia)

 

Ze studni będzie pobierana woda za pomocą pompy głębinowej typ G – 60, opuszczonej do głębokości 30m ppt. Pompa będzie opuszczona na stalowych rurach pompowych.

 

4) Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

(przeprowadzenie analizy wariantów planowanego przedsięwzięcia, w tym tzw. wariant zerowy. Wariantowanie  rodzajów technologii, rozwiązań technicznych. Wariantowanie lokalizacji – w przypadku inwestycji liniowych np. Najkorzystniejszy przyrodniczo, społeczny czy inwestorski).

 

Nie jest przewidywane wariantowe rozwiązanie, niewykonanie studni głębinowej pozbawi zakład mleczarski źródła wody niezbędnego do procesu technologicznego.

 

5) Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów paliw oraz energii:

(dane na podstawie przyjętej technologii i zaprojektowanej zdolności produkcyjnej, uzgodnień  z np. zakładem energetycznym, wodociągami)

 

Woda ze studni po uzdatnieniu będzie używana do celów technologicznych zakładu i do celów socjalno – bytowych personelu w sumarycznej ilości 48 m³/godz.

 

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

  elektryczną:  do zasilania pompy - 15 kW

  cieplną: - nie będzie pobierana

  gazową:  - nie będzie pobierana

 

6)   Rozwiązania chroniące środowisko:

(rozwiązania techniczne czy technologiczne, których zastosowanie ma zapewnić, że oddziaływanie  planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego posiada tytuł prawny inwestor lub nie spowoduje uciążliwości tam, gdzie tych standardów nie ustalono – np. w przypadku odorów. Rozwiązania te muszą być spójne z założeniami projektu budowlanego np.: osłony przeciwhałasowe, wentylacja jeśli urządzeni, technologia czy instalacje wskazane w projekcie mogą powodować ponadnormatywny hałas)

 

Wykonanie urządzenia wodnego (studni) nie będzie oddziaływało na obszary poza działką nr 8, w zasięgu leja depresji R = 239 m wytworzonego eksploatacją nie ma innych studni ujmujących tą samą warstwę wodonośną. Studni będzie zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych i przed przedostawaniem się zanieczyszczeń z powierzchni terenu do warstwy wodonośnej. W sąsiedztwie studni nie będą składane żadne odpady i inne substancje nie związane z poborem wody.

 

7) Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

(obowiązuje konieczność dotrzymania standardów jakości środowiska, a tam gdzie ich nie ustalono, konieczność ograniczania uciążliwości)

 

  ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych:

 

ścieki socjalno – bytowe razem ze ściekami technologicznymi będą odprowadzane przez oczyszczalnię ścieków do odbiornika którym jest rów melioracyjny w km 0 + 650 i dalej rowem R – A w km 3 + 450, który prowadzi wody do rzeki Głogowianki R-A3  w km 0 + 650 i dalej rowem R – A w km 3 + 450, który prowadzi wody do rzeki Głogowianki

 

  ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:

 

ścieki technologiczne razem ze ściekami socjalno – bytowymi będą odprowadzane przez oczyszczalnię ścieków do odbiornika którym jest rów melioracyjny R-A3   w km 0 + 650 i dalej rowem R – A w km 3 + 450, który prowadzi wody do rzeki Głogowianki

 

  ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi itp.):

 

wody opadowe z terenów utwardzonych w ilości około 6 m³/ dobę poprzez zakładową oczyszczalnię ścieków odprowadzane są do rowu melioracyjnego R-A3  w km 0 + 650 i dalej rowem R – A w km 3 + 450, który prowadzi wody do rzeki Głogowianki

 

  rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych pojemnikach):

   

pobór wody podziemnej nie będzie generował powstawania odpadów stałych, odpady ciekłe ( ścieki technologiczne, socjalno – bytowe) po oczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni

 

  ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości (np. odory):

 

nie będą zainstalowane żadne elementy powodujące wyżej wymienione zanieczyszczenia, praca zainstalowanej pompy głębinowej na głębokości 30 m ppt nie będzie słyszalna.

 

8) Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:

(dotyczy przypadków zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym /Dz.U. z 1999r. Nr 96, poz. 1110/ i art. 58 – 70 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Punkt ten nie dotyczy innych przypadków)

 

Nie będzie transgranicznego oddziaływania na środowisko, związanego z poborem wody podziemnej.

 

9) Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia:

(należy odnieść się do wszystkich form ochrony przyrody / parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, itp./, które znajdują sie w pobliżu planowanego przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie. W przypadku obszarów Natura 2000 zawsze należy wskazać odległość, w której znajdują się najbliższe siedliska i gatunki chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, w przypadku braku możliwości oddziaływania na te siedliska i gatunki zawsze należy ten fakt uzasadnić)

 

W promieniu około 10 km nie istnieje żaden obszar podlegający ochronie.

 

 

 

 

                                                          Zastępca Wójta

                                                          /-/ Ewa Zielak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-20 13:49:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-20 13:49:44
  • Liczba odsłon: 252
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031089]

przewiń do góry