Strzelce, dnia 17.02.2009r.

 

GK.-OŚ.7627/4/5/09

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

 

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 17.02.2009r. Wójt Gminy Strzelce wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap II

nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej nr 102269 w miejscowości Siemianów dz. nr 36, gmina Strzelce”.

 

       Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.  

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce, pokój nr w godzinach urzędowania (tj. 7.00 – 15.00).

Na przedmiotowe postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                          Zastępca Wójta

                                                          /-/ Ewa Zielak


Otrzymują:

1.   Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10a, 99 -300 Kutno

2.   Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.   Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

4.   Strona internetowa.

5.  a/a 

                                                         

 

 

                                                     Strzelce, dnia 17.02.2008r.

GK.-OŚ.7627/4/4/09

 

                                                  POSTANOWIENIE

 

     Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2  oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 56 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10a, 99 – 300 Kutno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap II nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej nr 102269 w miejscowości Siemianów dz. nr 36, gmina Strzelce”, po zasięgnięciu opinii Starostwa Powiatowego w Kutnie znak: RŚ. 7633 – 11/2009 z dnia 10.02.2009r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie znak: PSSE/ZNS/481/24/09 z dnia 06.02.2009r.

 

postanawiam

 

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap II nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej nr 102269 w miejscowości Siemianów dz. nr 36, gmina Strzelce”.

Uzasadnienie

 

      W dniu 04.01.2009r. do Urzędu Gminy Strzelce wpłynął wniosek Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10a, 99 – 300 Kutno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap II nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej nr 102269 w miejscowości Siemianów dz. nr 36, gmina Strzelce”.

 

Analiza karty informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, że: planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej nr 102269 o długości 2.120,28mb, przebiegającej przez miejscowość Siemianów w gminie Strzelce. Droga zaczyna się na granicy z gminą Łanięta, a kończy na istniejącym skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2165E Głogowiec – Niedrzew.

Obecnie istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną (żwirowaną) z obustronnymi poboczami o szerokości 1,00m.

Projekt przewiduje przebudowę drogi w zakresie: profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie warstwy odsączającej z piasku poza istniejącym śladem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie umocnień i profilowanie poboczy kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem, wykonanie odmulenia i wyprofilowania istniejących rowów.

      Projekt przewiduje powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z powierzchni drogi poprzez zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych na tereny zielone oraz poprzez wykorzystanie istniejącego rowu.

 

      Roboty wykonywane będą pod nadzorem Inwestora. Będzie on sprawował kontrolę nad jakością materiałów proponowanych przez Wykonawcę. Projekt przewiduje usunięcie pięciu drzew istniejących w pasie drogowym. Pozostała zieleń istniejąca w liniach rozgraniczających pozostanie nienaruszona. Przebudowa drogi nie przewiduje naruszenia ukształtowanych już ekosystemów oraz stosunków wodnych.

      W sąsiedztwie modernizowanego odcinka drogi nie stwierdzono występowania obszarów wodno – błotnych, obszarów górskich lub leśnych ani też innych elementów przyrody podlegających ochronie jako formy ochrony przyrody. Nie występuje tu również obszar Natura 2000. Nie przewiduje się zainstalowania urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia czy też pole elektromagnetyczne.

      Przy uwzględnieniu używanych substancji i zastosowanych technologii nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

Ze względu na usytuowanie inwestycja nie posiada transgranicznego charakteru oddziaływania na poszczególne elementy przyrodnicze.

 

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem, organ stwierdził, iż w/w przedsięwzięcie kwalifikuje się do II grupy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z § 3 ust. 1 pkt 56 projektowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i może wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

         Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z  z art. 63 ust. 2 wymienionej ustawy, postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

      Zgodnie z art. 156 w/w ustawy w odniesieniu do przedsięwzięć mogących  potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, starostowie w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy wykonują zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, w zakresie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

        W związku z powyższym działając zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) a także mając na uwadze art. 156  powołanej ustawy, Wójt Gminy Strzelce na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpił do Starosty Kutnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

         Z postanowienia Starosty Kutnowskiego znak: RŚ. 7633 – 11/2009 z dnia 10.02.2009r. (data wpływu: 17.02.2009r.) wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W opinii znak: PPSE/ZNS/481/2409 z dnia 06.02.2009r. (data wpływu : 10.02.2009r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie  uznał za niezasadne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia w zakresie.

 

          Organ, uwzględniając w/w opinie oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i § 5 w/w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), stwierdził, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą uwarunkowania kwalifikujące przedsięwzięcie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Nie ulegnie zmianie funkcja i sposób zagospodarowania terenu. Planowana przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemianów spowoduje poprawę warunków higieniczno – sanitarnych w obrębie drogi. Przebudowa drogi będzie wiązać się również z poprawą bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych.

      

         Biorąc powyższe pod uwagę, organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap II nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej nr 102269 w miejscowości Siemianów dz. nr 36, gmina Strzelce”.

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

                                                          Zastępca Wójta

                                                          /-/ Ewa Zielak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.                      Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10a, 99 – 300 Kutno

2.                      Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.                      a/a

 

 

Do wiadomości:

1.                      Starosta Kutnowski, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno

2.                      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 – 300 Kutno

 

 

 

                                        

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-20 13:42:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-20 13:42:58
  • Liczba odsłon: 260
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030953]

przewiń do góry