Strzelce, dnia 18.02.2009r.

 

GK – OŚ. 7627/4/7/09

 

 

 

 OBWIESZCZENIE

                                                                                       

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

                Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 84 ust. 1 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 zpóźn. zm.),

 

  zawiadamiam

 

że w dniu 18.02.2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia polegającego na : Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap II nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej nr 102269 w miejscowości Siemianów dz. nr 36, gmina Strzelce”.

 

     Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wydaniu decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu.  

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce, pokój nr w godzinach urzędowania (tj. 7.00 – 15.00).

Na przedmiotową decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach  za pośrednictwem  Wójta Gminy Strzelce  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                              Zastępca Wójta

                                                  /-/ Ewa Zielak

          

 

Otrzymują:

1.   Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10a, 99 -300 Kutno

2.   Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.   Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

4.   Strona internetowa.

5.   A/a.

 

 

 

                                                         

                                                    Strzelce, dnia  18.02.2009r.

 

GK.-OŚ.7627/4/6/09

 

 

DECYZJA

 

  Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 10, art. 75 ust.1 pkt 4 i ust. 3, art. 84, art. 85 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Związku Gmin Regionu Kutnowskiego ul. Wojska Polskiego 10a, 99 – 300 Kutno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap II nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej nr 102269 w miejscowości Siemianów dz. nr 36, gmina Strzelce”, z dnia 04.02.2008 roku i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

 

orzekam

1) stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap II nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej nr 102269 w miejscowości Siemianów dz. nr 36, gmina Strzelce”

2) określić środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

planowane do realizacji przedsięwzięcie przewiduje przebudowę nawierzchni istniejącej drogi gminnej nr 102269 w miejscowości Siemianów, gm. Strzelce, działka oznaczona nr ewid. 36. Przedsięwzięcie realizowane będzie na istniejącym pasie drogowym na odcinku o długości 2120,28mb.

Droga zaczyna się na granicy z gminą Łanięta, a kończy na istniejącym skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2165E Głogowiec – Niedrzew.

Obecnie istniejąca droga gminna posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną (żwirowana) z obustronnymi poboczami o szerokości 1,00m. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie nawierzchni pasa jezdni i poboczy. W zakres prac wchodzi wykonanie warstwy odsączającej na odcinkach poza pasem jezdni.

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

przeprowadzona analiza inwestycji wykazała, iż przebudowa drogi będzie inwestycją nieznacznie ingerującą w środowisko naturalne i tylko na etapie wykonawstwa.

Stwierdzono, że na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno – błotne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, ani też  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Teren przewidziany do zainwestowania położony jest również poza zasięgiem obszarów sieci Natura 2000.

Roboty wykonywane będą pod nadzorem Inwestora. Inwestor będzie sprawował kontrolę nad jakością materiałów proponowanych przez Wykonawcę.

   Niemniej jednak, mając na uwadze charakter, przedsięwzięcia i jego lokalizację, podczas realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia Inwestor zostaje zobowiązany do spełnienia następujących warunków:

1/  wykorzystania terenu zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do wniosku;

2/  wykonywania prac budowlanych w ciągu dnia, w celu uniknięcia ewentualnych konfliktów;

3/ w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zachować obowiązujące normy materiałowe i wykonawcze.

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 – 13, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10:

1/ prace budowlane w pobliżu drzew i krzewów należy wykonywać w sposób nienaruszający ich żywotności, bez naruszania systemów korzeniowych;

2/ inwestycję należy prowadzić w sposób niepowodujący zanieczyszczania powierzchni ziemi oraz wód substancjami szkodliwymi powstającymi w wyniku eksploatacji maszyn i urządzeń oraz działań budowlanych poprzez:

  wydzielenie miejsca do tymczasowego gromadzenia odpadów powstałych podczas prac, po czym zagospodarować je zgodnie z odpowiednimi przepisami,

  szczególną dbałość o stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego bezawaryjną pracę ( szczelność układu paliwowo – olejowego);

3/ należy zabezpieczyć miejsca postoju ciężkiego sprzętu;

4/ zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i zastosowania w budownictwie;

5/ planowana inwestycja nie może przekroczyć dopuszczalnych wartości poziomu hałasu emitowanego do środowiska, określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826).

 

4.  Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych  do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska:

Nie dotyczy – przebudowa drogi gminnej nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnych awarii.

 

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Biorąc pod uwagę skalę i lokalizację – przedsięwzięcie nie będzie powodowało transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszary ograniczonego użytkowania.

Dla planowanego przedsięwzięcia stwierdzono brak potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

7. Termin ważności decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ważna jest cztery lata. 

U Z A S A D N I E N I E

 

          Wnioskiem z dnia 04.02.2009r. Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul. Wojska Polskiego 10a, 99 – 300 Kutno wystąpił do Wójta Gminy Strzelce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap II

nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej nr 102269 w miejscowości Siemianów dz. nr 36, gmina Strzelce”. Do wniosku dołączona była informacja o planowanym przedsięwzięciu wraz z mapą ewidencyjną, na której zaznaczono teren obejmujący planowane inwestycje.

       W dniu 04.02.2009r. Wójt Gminy Strzelce wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie, zawiadamiając o tym w drodze obwieszczenia strony postępowania. Informację o wszczętym postępowaniu umieszczono również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce na stronie www.ugstrzelce.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

 

        Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 56 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz w związku z art. 60 i art. 173 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

 

        W związku z powyższym, na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na podstawie art. 64 ust. 1 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zgodnie z którym w odniesieniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, starostowie w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy wykonują zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, w zakresie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Wójt Gminy Strzelce zwrócił się do właściwych organów tj. do Starosty Kutnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

       Postanowieniem znak: RŚ. 7633 – 11/09 z dnia 10.02.2009r. (data wpływu: 17.02.2009r.) Starosta Kutnowski wyraził opinię, iż przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 102269 w miejscowości Siemianów gmina Strzelce, na działce nr 36, nie wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w swojej opinii znak: PSSE/ZNS/481/24/09 z dnia 06.02.2009r. (data wpływu: 10.02.2009r.) również zajął stanowisko, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

          Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) dokonano analizy wniosku oraz załączonej do niego karty informacyjnej o przedsięwzięciu. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania określone w wyżej wymienionym akcie prawnym. W wyniku tego stwierdzono, że że na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno – błotne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, ani też  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Teren przewidziany do zainwestowania położony jest również poza zasięgiem obszarów sieci Natura 2000.

Stwierdzono również, iż przebieg projektowanej przebudowy drogi wpisano w ślad istniejącej drogi gruntowej co spowoduje, iż planowana do realizacji inwestycja wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jakość użytkową drogi oraz na warunki sanitarne w obrębie drogi.

           Na etapie prowadzonego postępowania nie zgłoszono żadnych wniosków ani uwag.

 

W związku z powyższym, po zapoznaniu się z opiniami Starosty Kutnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, Wójt Gminy Strzelce w postanowieniu znak: GK. - OŚ. 7627/4/4/09 z dnia 17.02.2009r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap II nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej nr 102269 w miejscowości Siemianów dz. nr 36, gmina Strzelce”

 

       Biorąc powyższe pod uwagę oraz zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), organ administracji publicznej zobowiązany jest do załatwienia sprawy poprzez wydanie decyzji, Wójt Gminy Strzelce wydaje powyższą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap II nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej nr 102269 w miejscowości Siemianów dz. nr 36, gmina Strzelce”

 

POUCZENIE

Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach  za pośrednictwem  Wójta Gminy Strzelce  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

 

 

Załączniki:

1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia

 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

 

 

                                                          Zastępca Wójta

                                                          /-/ Ewa Zielak

 

 

 

 

Otrzymują:

1.                      Wnioskodawca

2.                      Strony postępowania administracyjnego poprzez obwieszczenie

3.                      a/a

 

 

Do wiadomości:

      1. Starosta Kutnowski, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno, Wydział Rolnictwa,

          Leśnictwa i Ochrony Środowiska

      2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 – 300 Kutno

Załącznik nr 1

do decyzji Wójta Gminy Strzelce

 

 

CHARAKTERYSTYKA  CAŁEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

1) Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Projekt obejmuje przebudowę drogi nr 102269 o dł. 2.120,28 mb przebiegającej przez miejscowość Siemianów w gminie Strzelce, zaczynającej się na granicy z gminą Łanięta, a kończącej na istniejącym skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2165E Głogowiec – Niedrzew w zakresie:

              profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

              wykonanie warstwy odsączającej z piasku poza istniejącym śladem

              wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

              wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego

              wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

              wykonanie umocnień i profilowanie poboczy kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem

              wykonanie odmulenia i wyprofilowania istniejących rowów

 

Podstawowe dane techniczne:

1.           klasa techniczna drogi gminnej „D”

2.           prędkość projektowana – 40 km/h

3.           przekrój poprzeczny na całej długości

4.           pas jezdni szerokości 3,00 m o nawierzchni asfaltowej długości 2 120,28 mb

5.           pobocza obustronne o szerokości 1,00m

6.           spadek poprzeczny jezdni – 2%

7.           spadek poprzeczny poboczy – 6%

8.           zjazdy o nawierzchni żwirowej

dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m², właściciel: imię, nazwisko, adres):

Działka nr 36.

 

2) Rodzaje technologii:

Konstrukcja nawierzchni:

              warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 grubość 4 cm;

              warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12 grubość 4 cm;

              podbudowa z kruszywa łamanego grubość 15 cm (20cm  - poza istniejącym pasem jezdni);

              istniejące podłoże gruntowe G1 (warstwa odsączająca z piasku grubość 15 cm poza istniejącym śladem jezdni)

 

3) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

Powierzchnia terenu pod pas drogowy – 6 360,84 m² obecnie o nawierzchni gruntowej ulepszonej (żwirowana) z obustronnymi poboczami o szerokości 1,00 m.

Zaprojektowano powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych z powierzchni drogi poprzez zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych na tereny zielone oraz wykorzystanie istniejącego rowu.

 

4) Rodzaj technologii w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia.

Droga została zaprojektowana i będzie spełniać wymogi warunków Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43) dla kategorii ruch KR2.

Roboty wykonywane będą pod nadzorem Inwestora. Inwestor będzie sprawował kontrolę nad jakością materiałów proponowanych przez Wykonawcę z jego źródeł zaopatrzenia. Użyte materiały powinny posiadać atest reprezentatywny dla zbioru stosowanego na budowie i powinny być zgodne z Polskimi Normami.

W projekcie przewiduje się usunięcie pięciu drzew istniejących w pasie drogowym. Pozostała zieleń istniejąca w liniach rozgraniczających pozostanie nienaruszona. Przebudowa drogi nie naruszy ukształtowanych już ekosystemów oraz stosunków wodnych.

W sąsiedztwie modernizowanego odcinka nie stwierdzono występowania szczególnie cennych, pojedynczych lub grupowych elementów przyrodniczych podlegających ochronie jako formy ochrony przyrody w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody. Nie stwierdzono także występowania gniazd ptaków drapieżnych i innych, które obejmowane są ochroną indywidualną na mocy przepisów szczególnych.

 

5) Opis wariantów przedsięwzięcia:

Obecny stan jezdni powoduje ograniczenia prędkości pojazdów, co wpływa na większe zanieczyszczenie środowiska spalinami oraz powoduje zwiększoną emisję hałasu do środowiska. Wykonanie nowej nawierzchni drogi spowoduje upłynnienie ruchu i ograniczenie negatywnych wpływów na środowisko. Nie ma alternatywnych wariantów.

 

6) Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów paliw oraz energii:

W czasie budowy drogi będą wykorzystywane niewielkie ilości wody i energii.

 

7)   Rozwiązania chroniące środowisko:

Budowa nie spowoduje migracji zanieczyszczeń do środowiska gruntowego i nie wywoła powstania innych form emisji do środowiska, może stanowić krótkotrwałą uciążliwość tylko w trakcie prowadzenia robót wykonawczych.

Technologia prac prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi dotyczącymi rodzaju i jakości materiałów oraz zostanie wykonana przez firmę specjalistyczną pod nadzorem inwestorskim.

 

8) Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko w tym:

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych:

nie dotyczy

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych

nie dotyczy

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych

do istniejących rowów przydrożnych

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami

powstające w czasie budowy odpady będą segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z placu budowy

e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń

nie występują.

9) Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:

nie występuje

 

10) Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia:

Inwestycja nie przebiega po terenach prawnie chronionych oraz Natura 2000.

                                                          Zastępca Wójta

                                                          /-/ Ewa Zielak

 

                                                

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-20 13:37:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-20 13:37:57
  • Liczba odsłon: 254
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031106]

przewiń do góry