Strzelce, dnia 23.01 2009r.

 

GK – OŚ.7627/5/10/08

 

 

 

 

 OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 102422E w miejscowości Przyzórz Górny

 

 

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm), w związku z art. 46a ust. 5 i 7 pkt 4  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

 

 

Wójt Gminy Strzelce zawiadamia,

 że w dniu 23.01.2009 roku wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 102422E w miejscowości Przyzórz Górny

 

 

Osoby zainteresowane mogą składać uwagi i wnioski w godzinach pracy urzędu w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, gdzie znajdują się akta sprawy, w terminie 14 dni od daty zawiadomienia.

 

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

 

 

                                                                      Wójt

                                                          /-/ Tadeusz Kaczmarek

                                                                                               

Otrzymują:

1.                      Wnioskodawca

2.                      Strony postępowania administracyjnego poprzez obwieszczenie

3.                      a/a

                                                                                     

 

 

 

 

W załączeniu decyzja Wójta Gminy Strzelce

 

 

                                              Strzelce, dnia  23.01.2009r.

 

GK – OŚ.7627/5/9/08

 

 

 

DECYZJA

 

  Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 i § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Gminy Strzelce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 102422E w miejscowości Przyzórz Górny, z dnia 14.11.2008 roku i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

 

określam   

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 102422E w miejscowości Przyzórz Górny

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej przebiegającej przez miejscowość Przyzórz Górny w gminie Strzelce, na działce nr 143 i 147, w zakresie pasa jezdni i poboczy (pas jezdni o długości 1559,60 m i szerokości 3,50 m od istniejącej drogi powiatowej Nr 2135 do istniejącej nawierzchni asfaltowej).

Grunty, na których zlokalizowana jest droga należą do Gminy Strzelce.

Poza tym przedsięwzięcie będzie obejmować zasięgiem działania następujące działki :

132/1, 132/2, 133, 134/2, 134/3, 134/4, 135/3, 135/4, 135/5, 135/6, 140, 134/5, 141, 134/6, 136, 137, 138, 139/1, 139/2, 142, 65/2, 126, 129.

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

   Przeprowadzona analiza inwestycji wykazała, iż przebudowa drogi będzie inwestycją nieznacznie ingerującą w środowisko naturalne i tylko na etapie wykonawstwa.

Stwierdzono, że na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno – błotne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, ani też  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Teren przewidziany do zainwestowania położony jest również poza zasięgiem obszarów sieci Natura 2000.

   Niemniej jednak, mając na uwadze charakter, przedsięwzięcia i jego lokalizację, wystąpi pewne oddziaływanie na środowisko.

   W związku z powyższym, podczas realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia Inwestor zostaje zobowiązany do spełnienia następujących warunków:

1/  wykorzystania terenu zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do wniosku;

2/  wykonywania prac budowlanych w ciągu dnia, w celu uniknięcia ewentualnych konfliktów;

3/ w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zachować obowiązujące normy materiałowe i wykonawcze.

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

1/ prace budowlane w pobliżu drzew i krzewów należy wykonywać w sposób nienaruszający ich żywotności, bez naruszania systemów korzeniowych;

2/ inwestycję należy prowadzić w sposób niepowodujący zanieczyszczania powierzchni ziemi oraz wód substancjami szkodliwymi powstającymi w wyniku eksploatacji maszyn i urządzeń oraz działań budowlanych poprzez:

  wydzielenie miejsca do tymczasowego gromadzenia odpadów powstałych podczas prac, po czym zagospodarować je zgodnie z odpowiednimi przepisami,

  szczególną dbałość o stan techniczny sprzętu mechanicznego i jego bezawaryjną pracę ( szczelność układu paliwowo – olejowego);

3/ należy zabezpieczyć miejsca postoju ciężkiego sprzętu;

4/ zastosowane materiały muszą posiadać atest i być dopuszczone do obrotu i zastosowania w budownictwie;

5/ planowana inwestycja nie może przekroczyć dopuszczalnych wartości poziomu hałasu emitowanego do środowiska, określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826).

 

4.  Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych  do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Nie dotyczy – przebudowa drogi gminnej nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnych awarii.

 

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Biorąc pod uwagę skalę i lokalizację – przedsięwzięcie nie będzie powodowało transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszary ograniczonego użytkowania.

Dla planowanego przedsięwzięcia stwierdzono brak potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

7. Termin ważności decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ważna jest cztery lata.                                                           

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

       Wnioskiem z dnia 14.11.2008r. Urząd Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce, wystąpił do Wójta Gminy Strzelce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 102422E w miejscowości Przyzórz Górny. Do wniosku dołączona była informacja o planowanym przedsięwzięciu wraz z mapą ewidencyjną, na której zaznaczono teren obejmujący planowane inwestycje.

       W dniu 18.11.2008r. Wójt Gminy Strzelce wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie, zawiadamiając o tym strony postępowania. Informację o wszczętym postępowaniu umieszczono również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce na stronie www.ugstrzelce.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

    Kolejnym etapem postępowania było wystąpienie do Starostwa Powiatowego Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Kutnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o wydanie opinii dotyczącej wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualny jego zakres.

    W dniu 26.11 2008r. wpłynęło pismo Starostwa Powiatowego w Kutnie w sprawie uzupełnienia złożonej informacji o przedsięwzięciu. Pismem z dnia 27.11.2008r., Urząd Gminy Strzelce przesłał wymagane dane w zakresie : charakterystyki obecnie istniejącej drogi, rozwiązań chroniących środowisko.

    Biorąc powyższe pod uwagę, Starosta Kutnowski postanowieniem znak: RŚ. 7633 – 120/2008 z dnia 09.12.2008r. stwierdził, iż przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektory Sanitarnego na mocy opinii znak: PSSE/ZNS/481/280/08 z dnia 18.11.2008r. również uznał za niezasadne sporządzanie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

  W związku z powyższym, mając na uwadze w/w opinie oraz przepis § 3 ust. 1 pkt. 56  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), Wójt  Gminy  Strzelce  wydał postanowienie  znak: GK-OŚ.7627/5/5/08 z dnia 18.12.2008r. stwierdzające, że powyższe przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu. Na wskazane postanowienie nie wpłynęło zażalenie żadnej ze stron.

 Kolejnym etapem prowadzonego postępowania administracyjnego było uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Starosta Kutnowski postanowieniem znak: RŚ. 7633 – 120/1/08 z dnia 15.01.2008r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w treści znak: PSSE.ZNS/481/2/09 z dnia 15.01.2008r. uzgodnili warunki realizacji przedsięwzięcia.

 

    Podczas prowadzenia postępowania stwierdzono, że przebieg projektowanej przebudowy drogi w planie wpisano w maksymalnym stopniu w ślad istniejącej drogi gruntowej co spowoduje, iż planowana do realizacji inwestycja wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jakość użytkową drogi oraz na warunki sanitarne w obrębie drogi.

    W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa, poprzez informacje o prowadzonym postępowaniu, umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce. Nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków co do planowanego przedsięwzięcia.

   Po rozpatrzeniu zebranego materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, uzgodnień organu ochrony środowiska tj. Starosty Kutnowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

POUCZENIE

Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach  za pośrednictwem  Wójta Gminy Strzelce  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

 

 

                                                               Wójt

                                                 /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

Załączniki:

1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.                      Wnioskodawca

2.                      Strony postępowania administracyjnego poprzez obwieszczenie

3.                      a/a

 

 

Do wiadomości:

      1. Starosta Kutnowski, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno, Wydział Rolnictwa,

          Leśnictwa i Ochrony Środowiska

      2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 – 300 Kutno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do decyzji Wójta Gminy Strzelce

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA  CAŁEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

1) Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi przebiegającej przez miejscowość Przyzórz Górny w gminie Strzelce, na działce nr 143 i 147, w zakresie pasa jezdni i poboczy.

Podstawowe dane techniczne:

              pas jezdni o długości 1559,60 m i szerokości 3,50 m o nawierzchni bitumicznej o spadku poprzecznym 2% od istniejącej drogi powiatowej Nr 2135E relacji Przyzórz - Sójki do istniejącej nawierzchni asfaltowej,

              dwustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 2 x 1,00m.

 

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

Planowana do przebudowy droga gminna przebiega przez miejscowość Przyzórz Górny. Powierzchnia terenu zajęta pod pas drogowy wynosi 8.577,80m² – w tym pas jezdni – 5.458,60m².

Obecnie istniejąca droga jest drogą gruntową, ulepszoną (żwirowana). Teren pod względem wysokościowym charakteryzuje się spadkami podłużnymi o wielkości rzędu 0,15 ÷ 2,05% oraz spadkami poprzecznymi poboczy - 6%. W sąsiedztwie projektowanego odcinka drogi przebiega wodociąg gminny oraz napowietrzna linia energetyczna.

 

3) Rodzaj technologii w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia.

Droga została zaprojektowana zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni:

km 0 + 000 do km 1 + 559,60

  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 gr. 4 cm,

  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 4 cm,

  podbudowa z kruszywa łamanego gr.15 cm (20 cm – poza istniejącym śladem),

  istniejące podłoże gruntowe G1, (warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm poza istniejącym śladem).

Przewiduje się umocnienie poboczy kruszywem łamanym o frakcjach identycznych z podbudową – grubość poboczy – 15 cm.

 

4) Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

Przebieg projektowanej przebudowy drogi w planie wpisano w maksymalnym stopniu w ślad istniejącej drogi gruntowej, w związku z czym nie przewidziano innych wariantów przedsięwzięcia.

 

5) Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów paliw oraz energii:

zapotrzebowanie na wodę: brak

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

  elektryczną: brak

  cieplną: brak

  gazową: brak

6)   Rozwiązania chroniące środowisko:

Przebudowa nie spowoduje migracji zanieczyszczeń do środowiska gruntowego i nie wywoła powstania innych form emisji do środowiska. Przebudowa drogi gminnej nie wprowadzi istotnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ zlokalizowana jest na istniejącym i użytkowanym pasie drogowym. W związku z tym nie zachodzi konieczność stosowania specjalnych zabezpieczeń środowiska przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i roślin.

Technologia prac prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi dotyczącymi rodzaju i jakości materiałów oraz zostaną wykonane przez firmę specjalistyczną pod nadzorem inwestorskim.

 

7) Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

Przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów w zakresie wykonawstwa i zastosowanych materiałów nie wystąpi negatywne oddziaływanie na środowisko.

 

8) Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:

Ze względu na dużą odległość inwestycji od najbliższej granicy nie występuje jakakolwiek możliwość oddziaływania transgranicznego na środowisko oraz wpływ na klimat.

 

9) Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia:

Na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary o dużych walorach przyrodniczo – krajobrazowych, ani też dobra kultury podlegające ochronie.

 

 

 

 

                                                                       Wójt

                                                        /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-26 14:55:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-26 14:55:12
  • Liczba odsłon: 279
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030670]

przewiń do góry