Strzelce, dnia 07.01.2009r.

 

GK – OŚ. 7627/6/7/08

 

 

 

OBWIESZCZENIE -  ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

     

      Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm), w związku z art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

 

zawiadamiam

że w dniu 07.01.2009r. zostało wydane postanowienie znak : GK – OŚ – 7627/6/6/08 o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie jednego generatora energii elektrycznej o mocy 600kW (Zespół Elektryczno – Wiatrowy) z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sójki na działce nr 54/2.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

 

 

                                                                  Wójt

                                                     /-/Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

W załączeniu:

         treść postanowienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 trzelce,dnia 07.01.2009r.

 

GK – OŚ – 7627/6/6/08

 

                                     POSTANOWIENIE

 

      Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm) oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w związku ze złożonym przez Panią Agnieszkę Świecę, właścicielkę firmy „ADMMAG” Sójki 2, 99 – 307 Strzelce, w dniu 17.11.2008r. wnioskiem  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii elektrycznej o mocy 600kW (Zespół Elektryczno – Wiatrowy) z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sójki na działce nr 54/2

 

         postanawiam               

 

   zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii elektrycznej o mocy 600kW (Zespół Elektryczno – Wiatrowy) z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sójki na działce nr 54/2, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Uzasadnienie

                                                

      W dniu 17.11.2008r. do Urzędu Gminy Strzelce wpłynął wniosek Pani Agnieszki Świecy, właścicielki firmy „ADMMAG” Sójki 2, 99 – 307 Strzelce, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii elektrycznej o mocy 600kW (Zespół Elektryczno – Wiatrowy) z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sójki na działce nr 54/2.

         Działając zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) a także mając na uwadze art. 156  powołanej ustawy, Wójt Gminy Strzelce na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpił do Starosty Kutnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z wnioskiem z dnia 18.11.2008r. w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu dla w/w przedsięwzięcia.

      Z postanowienia Starosty Kutnowskiego znak: RŚ. 7633 – 121/2008 z dnia 26.11.2008r. wynika, iż planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W opinii znak: PPSE/ZNS/481/284/08 z dnia 04.12.2008r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie  również uznał za zasadne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

          Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Strzelce postanowieniem administracyjnym znak: GK – OŚ – 7627/6/4/08 z dnia 18.12.2008r., nałożył wymóg przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu.

       Kierując się treścią art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), zgodnie z którym: „organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”, Wójt Gminy Strzelce wydał niniejsze postanowienie.

 

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

  Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Strzelce w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

 

 

                                                               Wójt

                                                    /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

      1. Pani Agnieszka Świeca, zam. Sójki 2, 99 – 307 Strzelce

      2. Pan Adrian Świeca zam. Sójki 2, 99 – 307 Strzelce

      3. Pan Zygmunt Śliwicki, zam. Sójki 6, 99 – 307 Strzelce

      4. Pani Barbara Śliwicka, zam. Sójki 6, 99 – 307 Strzelce

      5. Pan Zbigniew Błaszczak, zam. Sójki 29, 99 – 307 Strzelce

      6. Pani Jadwiga Błaszczak, zam. Sójki 29, 99 – 307 Strzelce

      7. Pani Alina Lachowicz, zam. Sójki 5, 99-307 Strzelce

      8. Wójt Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce

      9. a/a

 

 

 

 

Do wiadomości:

1.      Starosta Kutnowski, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 – 300 Kutno

 
 drukuj
Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Strzelce
Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
Data udostępnienia w BIP: 2009-01-09
Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-09

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-14 11:15:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-14 11:15:37
  • Liczba odsłon: 285
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031157]

przewiń do góry