Strzelce, dnia 18.12.2008r.

 

GK – OŚ. 7627/5/6/08

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

     

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm), w związku z art. 46a ust. 5 oraz art. 51 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 18.12.2008r. zostało wydane postanowienie znak : GK – OŚ – 7627/5/5/08 o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 102422E w miejscowości Przyzórz Górny.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

 

 

 

                                                                   Wójt

                                                   /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

W załączeniu :

                                           treść postanowienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Strzelce, dnia 18.12.2008r.

 

GK – OŚ – 7627/5/5/08

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), w związku z art. 153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Gminy Strzelce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 102422E w miejscowości Przyzórz Górny, po zasięgnięciu opinii Starostwa Powiatowego w Kutnie znak: RŚ. 7633 – 120/2008 z dnia 09.12.2008r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie  znak: PSSE/ZNS/481/280/08 z dnia 18.11.2008r.

 

postanawiam

 

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu na oddziaływanie na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 102422E w miejscowości Przyzórz Górny.

 

Uzasadnienie

 

    W dniu 14.11.2008r. wpłynął wniosek Urzędu Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 102422E w miejscowości Przyzórz Górny.

    Zgodnie z obowiązującym prawem Wójt Gminy Strzelce na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wystąpił w dniu 18.11.2008r. do Starosty Kutnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności sporządzenia raportu dla w/w przedsięwzięcia.

    Pismem z dnia 21.11.2008r. znak : RŚ. 7633 – 120/08 Starostwo Powiatowe w Kutnie zwróciło się o uzupełnienie złożonej do wniosku informacji o planowanym przedsięwzięciu. Wymagane informacje zostały uzupełnione pismem z dnia 27.11.2008r.

  Z opinii Starosty Kutnowskiego znak: RŚ. 7633 – 120/2008 z dnia 09.12.2008r. oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie znak: PSSE/ZNS/481/280/08 z dnia 18.11.2008r. wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

   Podczas rozpatrywania wniosku, wzięto pod uwagę, iż projektowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy z istniejącej obecnie gruntowej drogi gminnej w miejscowości Przyzórz Górny, łączącej się z drogą powiatową nr 2135E relacji Przyzórz – Sójki, na drogę z warstwą asfaltobetonu, na podbudowie z kruszywa  łamanego wraz z poboczami. Projektowana droga zostanie w śladzie drogi gruntowej a skala przedsięwzięcia ograniczona będzie do długości istniejącej drogi tj. 1559,6 mb. Przebudowa drogi nie naruszy charakterystyki terenu, wpłynie natomiast pozytywnie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym oraz warunki higieniczno – sanitarne w jej obrębie. Inwestycja nie spowoduje zmian w środowisku a prace prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

        Biorąc powyższe pod uwagę, w przedmiotowym przypadku nie istnieją uwarunkowania, które kwalifikowałyby przedsięwzięcie do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Strzelce w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

 

 

                                                              Wójt

                                               /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.                      Wnioskodawca

2.                      Strony postępowania administracyjnego poprzez obwieszczenie

3.                      a/a

 

 

Do wiadomości:

1. Starosta Kutnowski, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 – 300 Kutno

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-12-19 14:32:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-19 14:32:33
  • Liczba odsłon: 251
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030891]

przewiń do góry