Strzelce, dnia 20.10 2008r.

 

GK – OŚ.7627/4/9/08

 

 

 ZAWIADOMIENIE

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 500 kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 33/9 położonej w miejscowości Zaranna, gm. Strzelce

 

         Na podstawie art. 32 ust. 2 i 3, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r, Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

 

Wójt Gminy Strzelce zawiadamia, że w dniu 20.10.2008 roku wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 500 kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 33/9 położonej w miejscowości Zaranna, gm. Strzelce

 

Osoby zainteresowane mogą składać uwagi i wnioski w godzinach pracy urzędu w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, gdzie znajdują się akta sprawy, w terminie 14 dni od daty zawiadomienia.

 

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

 

                                                     Zastępca Wójta

                                                       /-/ Ewa Zielak

 

Otrzymują:

1. Pan Roman Cieślak, zam. Karolew 12, 99 – 307 Strzelce

2. Pani Zofia Frątczak, zam. Karolew 2, 99 – 307 Strzelce

3. Pan Dariusz Marczak, zam. Karolew 13, 99 -307 Strzelce

4. a/a

                                                                                                      

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Strzelce, dnia  20.10.2008r.

 

 

GK – OŚ.7627/4/8/08

 

      DECYZJA

 

   Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku P.P.U.H. „WIATRPOL” Roman Cieślak, Karolew 12, 99 – 307 Strzelce z dnia 10.06.2008r. i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

 

określam   

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 500 kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 33/9 położonej w miejscowości Zaranna, gm. Strzelce

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o maksymalnej wysokości nie przekraczającej 60,00m npm i mocy 500 kW każda oraz kontenerowej stacji transformatorowej wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia z przyłączeniem do sieci krajowej średniego napięcia.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 33/9 w miejscowości Zaranna gmina Strzelce.

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Przeprowadzona analiza inwestycji wykazała, że najbliższe zabudowania mieszkalne (poza terenem Inwestora) w postaci zabudowy zagrodowej w miejscowości Karolew, są zlokalizowane w odległości ok. 220 metrów na południowy wschód od granicy przedsięwzięcia. Odległość ta zatem ma wpływ na minimalizację ewentualnej uciążliwości akustycznej. 

W celu uniknięcia ewentualnych konfliktów prace budowlane należy wykonywać w ciągu dnia.

Na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno – błotne ani obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Teren przewidziany do zainwestowania położony jest również poza zasięgiem obszarów sieci Natura 2000.

 

Podczas realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia Inwestor zostaje zobowiązany do spełnienia następujących warunków:

1/  wykorzystania terenu zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do wniosku;

2/ prawidłowego postępowania w zakresie gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem, ochrony wód i powierzchni ziemi oraz podejmowania działań zapobiegających lub kompensujących szkodliwe oddziaływanie na środowisko w fazie budowy i eksploatacji, a w szczególności do:

a) przyjęcia rozwiązań przestrzennych, funkcjonalnych i technicznych ograniczających lub eliminujących wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrębnymi przepisami;

b) zabezpieczenia urządzeń współpracujących z elektrownią wiatrową przed szkodliwym wpływem na środowisko.

3/ wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

1/ zużyty olej przekładniowy powinien być utylizowany i wywożony przez wyspecjalizowaną do tego firmę, posiadającą stosowną umowę z Inwestorem;

2/ w celu zminimalizowania negatywnego wpływu elektrowni na środowiska a szczególnie na awifaunę należy zastosować odpowiednie oznakowanie łopat wirnika;

3/ po zakończeniu realizacji inwestycji należy doprowadzić teren inwestycji do stanu pierwotnego;

4/planowana inwestycja nie może przekroczyć dopuszczalnych wartości poziomu hałasu emitowanego do środowiska, określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826).

 

4.  Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych  do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

       nie dotyczy.

 

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

       nie dotyczy.

 

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszary ograniczonego użytkowania.

Dla planowanego przedsięwzięcia stwierdzono brak potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

7. Termin ważności decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  ważna jest cztery lata.                                                          

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Wnioskiem z dnia 10.06.2008r.  P.P.U.H. „WIATRPOL” Roman Cieślak, Karolew 12, 99 – 307 Strzelce wystąpił do Wójta Gminy Strzelce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 500 kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 33/9, położonej w miejscowości Zaranna, gm. Strzelce. Do wniosku dołączona była informacja  o planowanym przedsięwzięciu wraz z mapą ewidencyjną, na której zaznaczono teren obejmujący planowane inwestycje.

W dniu 12.10.2008r. Wójt Gminy Strzelce wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie, zawiadamiając o tym strony postępowania. Informację o wszczętym postępowaniu umieszczono również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce na stronie www.ugstrzelce.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

Kolejnym etapem postępowania było wystąpienie do Starostwa Powiatowego Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Kutnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o wydanie opinii dotyczącej wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualny jego zakres. Starosta Kutnowski postanowieniem znak: RŚ. 7633 – 70/2008 z dnia 18.06.2008r. stwierdził, iż przedsięwzięcie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektory Sanitarnego na mocy  postanowienia znak: PSSE/ZNS/481/146/08 z dnia 19.06.2008r. uznał za niezasadne sporządzanie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, mając na uwadze w/w opinie oraz przepis § 3 ust. 1 pkt 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.),Wójt  Gminy  Strzelce  wydał postanowienie  znak:   GK-OŚ.7627/4/4/08 z dnia 26.06.2008r. stwierdzające, że powyższe przedsięwzięcie wymaga sporządzenia raportu. Na wskazane postanowienie nie wpłynęło zażalenie żadnej ze stron.

Kolejnym etapem prowadzonego postępowania administracyjnego było uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Starosta Kutnowski postanowieniem znak: RŚ. 7633 – 70/1/2008 z dnia 26.09.2008r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie postanowieniem znak: PSSE.ZNS/481/234/08 z dnia 06.10.2008r. uzgodnili warunki realizacji przedsięwzięcia.

Podczas prowadzenia postępowania stwierdzono, iż planowana do realizacji inwestycja ma charakter proekologiczny. Praca elektrowni wiatrowej ma na celu pozyskanie energii z naturalnych źródeł, wiąże się z ograniczeniem produkcji energii elektrycznej, pozyskiwanej w sposób konwencjonalny. Przedsięwzięcie, jak wynika to z treści raportu autorstwa SOFT-P Biuro Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych, nie wpłynie negatywnie na stan środowiska naturalnego.

W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa, poprzez informacje o prowadzonym postępowaniu, umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce. Nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków co do planowanego przedsięwzięcia.

Po rozpatrzeniu zebranego materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, uzgodnień organu ochrony środowiska tj. Starosty Kutnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach  za pośrednictwem  Wójta Gminy Strzelce  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

 

                                                          Zastępca Wójta

                                                            /-/ Ewa Zielak

 

Załączniki:

1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia

 

 

Otrzymują:

1. Pan Roman Cieślak, zam. Karolew 12, 99 – 307 Strzelce

2. Pani Zofia Frątczak, zam. Karolew 2, 99 – 307 Strzelce

3. Pan Dariusz Marczak, zam. Karolew 13, 99 -307 Strzelce

4. a/a

 

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno, Wydział Rolnictwa,

    Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 – 300 Kutno    

    

Załącznik nr 1

do decyzji Wójta Gminy Strzelce

 

 

CHARAKTERYSTYKA  CAŁEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

1) Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie przewiduje budowę dwóch elektrowni wiatrowych o maksymalnej wysokości nie przekraczającej 60,00m npm i mocy 500 kW każda oraz kontenerowej stacji transformatorowej wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia z przyłączeniem do sieci krajowej średniego napięcia.

Lokalizację inwestycji przewidziano w miejscowości Zaranna gmina Strzelce, powiat kutnowski, na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 33/9.

Najbliższe zabudowania mieszkalne (poza terenem Inwestora) w postaci zabudowy zagrodowej w  miejscowości Karolew, są zlokalizowane w odległości ok. 220 metrów na południowy wschód od granicy przedsięwzięcia.

 

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

Planowana inwestycja nie zmienia przeznaczenia i sposobu użytkowania terenu stanowiącego teren upraw rolnych klasy III, IV i V, niezabudowany. Projektowana inwestycja zajmie teren o powierzchni ca. 11,00m² (powierzchnia podlegająca wyłączeniu z użytkowania rolniczego). Roślinność – łąka. Po zrealizowaniu inwestycji teren wokół wież elektrowni zostanie przywrócony do stanu pierwotnego i nadal stanowił będzie teren upraw rolnych.

 

3) Rodzaj technologii w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia.

Projekt przewiduje posadowienie dwóch elektrowni wiatrowych firmy VESTAS typu VESTAS V-39 – 500kW o wysokości piasty 39,00m. Ilość łopat wirnika wynosić będzie 3 sztuki. Będą one wykonane z włókna szklanego zakończonego żelaznym czopem. Waga całości – 52,2 tony.

Elektrownia wiatrowa do obrotu wirnika i wytworzenia energii elektrycznej wykorzystywać będzie ruch powietrza. Regulacja mocy następować będzie poprzez gaśnięcie silnika na skutek przeciążenia.

4) Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

         nie dotyczy.

Uruchomienie elektrowni wiatrowej będzie miało pozytywny skutek w postaci energii z naturalnych źródeł (tzw. energia odnawialna). W konsekwencji sprowadzi się to do ograniczenia produkcji energii elektrycznej pozyskiwanej w sposób konwencjonalny, znacznie bardziej szkodliwy dla środowiska.

 

5) Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów paliw oraz energii:

zapotrzebowanie na wodę: brak

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

          elektryczną: 20,0kW

          cieplną: brak

          gazową: brak

6)   Rozwiązania chroniące środowisko:

Planowana do realizacji inwestycja nie wymaga zastosowania specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. Projektowane urządzenia są bezobsługowe, a ewentualna obsługa serwisowa odbywa się przez wyspecjalizowane firmy, w określonych odstępach czasowych. Zużyty olej przekładniowy będzie wywożony przez wyspecjalizowaną firmę, z którą Inwestor będzie miał podpisaną stosowną umowę serwisową.

W celu ograniczenia zagrożenia dla migrującego ptactwa a także ze względów bezpieczeństwa dla lotnictwa sportowego (szybownictwo, baloniarstwo), elektrownia wiatrowa zostanie oznakowana. Oznakowanie nocne będzie polegało na umieszczeniu lamp oświetleniowych koloru czerwonego na szczycie gondoli. Oznakowanie dzienne – na pomalowaniu końcówek łopat śmigieł na kolor czerwony. Podczas realizacji przedsięwzięcia zastosowane zostaną wszelkie możliwe metody zapobiegające degradacji środowiska naturalnego, po jej zakończeniu teren inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

 

7) Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

 - nie dotyczy

 

8) Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:

Ze względu na dużą odległość inwestycji od najbliższej granicy nie występuje jakakolwiek możliwość oddziaływania transgranicznego oraz wpływ na klimat.

 

9) Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia:

Na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary o dużych walorach przyrodniczo – krajobrazowych, ani też dobra kultury podlegające ochronie.

 

 

 

                                                         Zastępca Wójta

                                                       /-/ Ewa Zielak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-21 10:55:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-21 10:55:05
  • Liczba odsłon: 277
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031243]

przewiń do góry