Strzelce, dnia 16.10.2008r.

 

GK-OŚ.7627/5/9/08

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 39 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sójki, Niedrzaków, Niedrzakówek i Długołęka.

 

 

 

         Na podstawie art. 32 ust. 2 i 3, zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Strzelce zawiadamia, że w dniu 16.10.2008 roku wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 39 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sójki, Niedrzaków, Niedrzakówek i Długołęka.

 

 

Osoby zainteresowane mogą składać uwagi i wnioski w godzinach pracy urzędu w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, gdzie znajdują się akta sprawy, w terminie 14 dni od daty zawiadomienia.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

 

 

 

 

 

                                                            Z up. Wójta

                                                      /-/Magdalena Leitgeber

                                                           Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                Strzelce, dnia 16.10.2008 r.

GK-OŚ.7627/5/8/08

 

 

                                             D E C Y Z J A

 

   Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46a ust.1 i 7 pkt 4 oraz 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  - Prawo ochrony środowiska  (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), oraz art. 4 ust. 2 Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz.U. L 175 z 05.07.1985r., str. 40) w zw. z pkt. 11 lit. c) załącznika II do Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz.U. L 175 z 05.07.1985r., str. 40) po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 39 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sójki, Niedrzaków, Niedrzakówek i Długołęka i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

 

                                                określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 39 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sójki, Niedrzaków, Niedrzakówek i Długołęka.

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie 39 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sójki, Niedrzaków, Niedrzakówek i Długołęka o przepustowości do 1,0m³ każda. Projektowane oczyszczalnie ścieków są oczyszczalniami hydroponicznymi, działającymi w technologii zintegrowanego złoża biologicznego i przystosowanymi do obsługi średnio 6 osób.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 35, 9/1, 44/2, 44/2, 98/1, 98/2, 266, 39, 33/1, 37, 5, 272, 14, 268, 277, 262, 44/2, 44/2 - w miejscowości Długołęka; 149, 78, 64/1, 75, 68/3, 45, 72, 38/1 – w miejscowości Niedrzaków; 57, 55, 58/1 – w miejscowości Niedrzakówek; 23, 20/2, 17/1, 47/1, 24, 15/2, 16/2, 106/1, 22, 94/4, 117, 160 – w miejscowości Sójki, gmina Strzelce.

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Oddziaływanie projektowanych 39 oczyszczalni ścieków ograniczać się będzie do do obszaru nieruchomości użytkowników. Będą one obsługiwały poszczególne gospodarstwa domowe, które zlokalizowane są w znacznym oddaleniu od siebie, na terenach gminy pozbawionych systemu kanalizacyjnego.

W miejscach planowanej lokalizacji przedsięwzięcia nie występują obszary objęte ochroną prawną, obszary wodno – błotne, obszary leśne, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Realizacja przedsięwzięcia nie przekroczy standardów ochrony środowiska. Tereny planowanej lokalizacji oczyszczalni nie stanowią obszarów przylegających do jezior. Przedsięwzięcie planowane jest poza obszarem Natura 2000.

 

Podczas realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia należy uwzględnić następujące warunki:

a) w celu ograniczenia wpływu przedsięwzięcia na jakość wód podziemnych – lokalizacji oczyszczalni przydomowych w miejscach, gdzie najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych oddzielony jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5m;

b) na terenach zmeliorowanych – posadowienia oczyszczalni przydomowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w sposób nie kolidujący z urządzeniami drenarskimi;

c) wykonywania prac budowlanych w pobliżu drzew i krzewów w sposób nienaruszający ich żywotności;

d) zachowania bezpiecznej dla jakości wód podziemnych odległości miejsca wprowadzania do ziemi oczyszczonych ścieków od studni kopanych;

e) zachowania obowiązujących norm materiałowych i wykonawczych w trakcie realizacji planowanych oczyszczalni przydomowych;

f) utrzymywania oczyszczalni w dobrym stanie technicznym w celu uniemożliwienia zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych niedostatecznie oczyszczonymi ściekami bytowymi;

g) systematycznej konserwacji urządzeń oczyszczalni.

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

                     usytuowanie przydomowych oczyszczalni ścieków powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

                     jakość ścieków wprowadzanych do ziemi winna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. (Dz.U. z 2006r. Nr 137, poz. 984).

 

4.  Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych  do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

                     nie dotyczy.

 

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

                     nie dotyczy.

 

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszary ograniczonego użytkowania.

Dla planowanego przedsięwzięcia stwierdzono brak potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

7. Termin ważności decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  ważna jest cztery lata.                                                           

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Wnioskiem z dnia 26.09.2008r. Urząd Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce wystąpił z do Wójta Gminy Strzelce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie 39 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sójki, Niedrzaków, Niedrzakówek i Długołęka. Do wniosku dołączona była informacja  o planowanym przedsięwzięciu wraz z mapą ewidencyjną, na której zaznaczono teren obejmujący planowane inwestycje.

W dniu 26.09.2008r. Wójt Gminy Strzelce wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie, zawiadamiając strony postępowania w drodze obwieszczenia umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce na stronie www.ugstrzelce.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

Kolejnym etapem postępowania było wystąpienie do Starostwa Powiatowego Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Kutnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o wydanie opinii dotyczącej wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualny jego zakres. Zarówno Starosta Kutnowski postanowieniem znak: RŚ. 7633 – 101/2008 z dnia 26.09.2008r. jak i Państwowy Powiatowy Inspektory Sanitarnego na mocy opinii znak: PSSE/ZNS/481/231/08 z dnia 30.09.2008r. stwierdzili, iż nie zachodzi potrzeba sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym Wójt  Gminy  Strzelce  wydał postanowienie  znak:   GK-OŚ.7627/5/5/08 z dnia 30.09.2008r. stwierdzające, że powyższe przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu. Na wskazane postanowienie nie wpłynęło zażalenie żadnej ze stron.

Kolejnym etapem prowadzonego postępowania administracyjnego było uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.

Starosta Kutnowski postanowieniem znak: RŚ.7633-101/1/08 z dnia 08.10.2008r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie znak: PSSE.ZNS/481/245/08 z dnia 08.10.2008r. uzgodnili warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 39 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sójki, Niedrzaków, Niedrzakówek i Długołęka.

 

W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa, poprzez informacje o prowadzonym postępowaniu, umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce. Nie zgłoszono żadnych uwag ani wniosków co do planowanego przedsięwzięcia.

Po rozpatrzeniu zebranego materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, uzgodnień organu ochrony środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

POUCZENIE

Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach  za pośrednictwem  Wójta Gminy Strzelce  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

 

 

                                                            Z up. Wójta

                                                   /-/ Magdalena Leitgeber

                                                           Sekretarz Gminy

 

 

Załączniki:

1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia

 

 

 

Otrzymują:

1.                 Wnioskodawca

2.                 Strony postępowania poprzez obwieszczenie

3.                 a/a

 

Do wiadomości:

1.                 Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2.                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 – 300 Kutno    

Załącznik nr 1

do decyzji Wójta Gminy Strzelce

 

 

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

1) Rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie przewiduje budowę 39 przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 1m³ na dobę każda. Oczyszczalnie będą zlokalizowane w Sójkach, Niedrzakowie, Niedrzakówku i Długołęce. Oczyszczalnie będą pracowały niezależnie, odrębnie dla każdej nieruchomości. Lokalizacja oczyszczalni w istniejących siedliskach zabudowy zagrodowej. Odprowadzenie oczyszczonych ścieków nie wychodzi poza granice działki.

 

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

Obecnie ścieki bytowe z gospodarstw domowych odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na poszczególnych działkach. Zbiorniki te, z uwagi na ich stan techniczny, powinny być wymienione. Rozwiązaniem problemu jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie o przepustowości do 1m³ ścieków na dobę są przystosowane do obsługi ok. 6 osób. Zastosowany typ oczyszczalni (oczyszczalnie hydroponiczne) pozwala na oczyszczenie ścieków w granicach nieruchomości oraz wykorzystanie warunków technologicznych oczyszczalni do oczyszczenia ścieków z jednoczesną poprawą walorów estetycznych nieruchomości.

 

3) Rodzaj technologii w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia.

Ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni przyjmuje się w wysokości średniodobowego zapotrzebowania wody na cele sanitarno – bytowe.

Ilość ścieków przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 roku (Dz. U. Nr 8 z dnia 31.01.2002r.).

Dla realizacji przedsięwzięcia przyjęto 0,72 m³/ ścieków na dobę (120dm³/dM x 6 osób).

Ścieki odprowadzane do POŚ-u posiadać będą zanieczyszczenia typowe dla ścieków komunalnych.

BZT5 – do 500mg 02/l

ChZT – do 450mg 02/l

Zawiesina Ogólna – do 300mg/l

 

Z uwagi na brak możliwości zastosowania rozsączania oraz możliwości odprowadzania oczyszczonych ścieków do odbiorników stałych (rowy, cieki wodne, stawy), należy zastosować typ oczyszczalni gdzie oczyszczone ścieki zostaną wykorzystane i zagospodarowane (np. oczyszczalnie hydroponiczne).

Oczyszczalnie hydroponiczne z wymuszonym szybkim przepływem napowietrzonej cieczy pod złożem roślinnym (POŚ-HP) charakteryzują się znacznie większą efektywnością działania aniżeli dotychczasowe rozwiązania. Podstawą działania oczyszczalni jest zastosowanie zintegrowanego złoża biologicznego. W wybranej technologii zachodzi dwuetapowy proces oczyszczania.

Pierwszy etap oczyszczania zachodzi w osadniku wstępnym. W celu zgromadzenia i przetrzymania przez kilka dni ścieków należy zastosować typowe dwukomorowe zbiorniki betonowe, PCV lub PE o pojemności ok. 10m³. Następnie przepompowane ścieki do jednostki centralnej podlegają właściwemu oczyszczaniu. Z uwagi na ograniczenia terenowe powierzchnia takiej jednostki nie powinna przekraczać 4- 5m².

Po oczyszczeniu będą spełniały parametry określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku i będą mogły być wprowadzone do ziemi jeśli nie zostały przekroczone najważniejsze dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone dla RLM od 2 do 9,999.

BZT5 – 25 mg02/l

ChZT5 – 125 mg02/l

Zawiesiny ogólne – 35 Mg02/l

Możliwość wprowadzenia oczyszczonych ścieków do ziemi w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego została potwierdzona wykonanymi odkrywkami oraz kontrolnym pomiarem poziomu wody w istniejących studniach. Stwierdzono brak warstw wodonośnych na głębokości < 1,5 m.

W związku z tym nadmiar oczyszczonych ścieków (brak możliwości odparowania lub zagospodarowania w oczku wodnym) może zostać wprowadzony do gruntu co jest bardzo korzystne z uwagi na zwiększenie lokalnej retencji wód.

 

4) Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

 - nie dotyczy.

5) Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów paliw oraz energii:

Przewidywana ilość ścieków do 1m³/d. Z obserwacji już wybudowanych oczyszczalni wynika, że oczyszczone ścieki zostają wchłonięte przez rośliny lub odparowane. W kilku przypadkach, gdzie ilość ścieków przekraczała ilości normowe oczyszczone ścieki zostały odprowadzone do oczka wodnego (zwiększona ilość odparowania ścieków) lub do gruntu przez zastosowany filtr z keramzytu zlokalizowany dookoła centralnej jednostki oczyszczalni.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

                     elektryczną: 40 W

                     cieplną: brak

                     gazową: brak

6)   Rozwiązania chroniące środowisko:

Inwestycja budowy przydomowej oczyszczalni ścieków nie posiada ujemnego wpływu na środowisko.

Oczyszczone ścieki dzięki zastosowanej technologii w znacznej większości zostaną odparowane i wchłonięte przez rośliny a pozostałe ilości mogą być wykorzystane do nawadniania terenu przyległego do oczyszczalni (bardzo korzystne zjawisko dla lokalnej retencji wód) lub po pewnym okresie użytkowania i określeniu ilości możliwej do odzyskania wody do zasilania oczka wodnego. Jakość ścieków oczyszczonych będzie zgodna z wytycznymi zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku.

 

7) Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

 

                    ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych:

 - do 1m³/d

                    ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:

 - nie dotyczy

                    ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi itp.):

 - nie dotyczy

                    rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych pojemnikach):

 - technologia oczyszczalni przewiduje wywóz osadów raz na dwa, trzy lata. Wywóz osadów przeprowadza uprawniona firma.

                    ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości (np. odory):

          w przedmiotowej oczyszczalni ścieków zastosowano:

1/  pompę pływakową, której prace przewiduje się na okres od 1 do 1,5 godziny na dobę w zależności od ilości ścieków do przepompowania;

2/  pompa mamucia do napowietrzania ścieków i wymuszania cyrkulacji ścieków. Zastosowane urządzenia nie mają wpływu na wzrost hałasu.

 

8) Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:

- nie dotyczy

 

9) Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia:

 - nie dotyczy

 

 

 

                                                         Z up. Wójta

                                                  /-/ Magdalena Leitgeber

                                                         Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-16 14:30:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-16 14:30:51
  • Liczba odsłon: 273
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031132]

przewiń do góry