Strzelce, dnia 30.09.2008r.

 

GK – OŚ – 7627/5/5a/08

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowiska

 

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), w związku z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), oraz na podstawie art. 51 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz.U. L 175 z 05.07.1985r., str. 40) w zw. z pkt.11 lit. c załącznika II do Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz.U.L 175 z 05.07.1985r., str. 40)

 

zawiadamiam

 

iż w dniu 30.09.2008 roku zostało wydane postanowienie znak : GK – OŚ – 7627/5/5/08 o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowa 39 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sójki, Niedrzaków, Niedrzakówek i Długołęka”.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

 

                                                                                          Zastępca Wójta

/-/Ewa Zielak                                                                 

 

 

W załączeniu:

- Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowa 39 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sójki, Niedrzaków, Niedrzakówek i Długołęka”.

 

 

 

                                                                                             

                                                                              Strzelce, dnia 30.09.2008r.

 

 

GK – OŚ – 7627/5/5/08

 

 

 

                                          P O S T A N O W I E N I E

 

  Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 2 Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz.U. L 175 z 05.07.1985r., str. 40) w zw. z pkt.11 lit. c załącznika II do Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz.U.L 175 z 05.07.1985r., str. 40)  w związku z wnioskiem Urzędu Gminy Strzelce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 39 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sójki, Niedrzaków, Niedrzakówek i Długołęka, po zasięgnięciu opinii Starostwa Powiatowego w Kutnie znak: RŚ. 7633 – 101/2008 z dnia 26.09.2008r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie  znak: PSSE/ZNS/481/231/08 z dnia 30.09.2008r.

 

postanawiam

 

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa 39 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sójki, Niedrzaków, Niedrzakówek i Długołęka”.

 

 

UZASADNIENIE

 

Urząd Gminy Strzelce wystąpił z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 39 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sójki, Niedrzaków, Niedrzakówek i Długołęka.

    Zgodnie z obowiązującym prawem Wójt Gminy Strzelce na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wystąpił w dniu 26.09.2008r. do Starosty Kutnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności sporządzenia raportu dla w/w przedsięwzięcia.

Z postanowienia Starosty Kutnowskiego znak: RŚ. 7633 – 101/2008 z dnia 26.09.2008r. oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie  znak: PSSE/ZNS/481/231/08 z dnia 30.09.2008r. wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Podczas analizy informacji o planowanym przedsięwzięciu stwierdzono, że projektowane oczyszczalnie są oczyszczalniami hydroponicznymi o przepustowości do 1,0m³/d, działającymi w technologii zintegrowanego złoża biologicznego i obsługiwać będą średnio 6 osób. W większości przypadków oczyszczone ścieki przyswojone zostaną przez rośliny bądź ulegną odparowaniu. W niektórych tylko przypadkach nadmiar ścieków wprowadzony zostanie do gruntu położonego w granicach nieruchomości użytkownika oczyszczalni.

Należy podkreślić, iż oddziaływanie projektowanych 39 przydomowych oczyszczalni ścieków ograniczać się będzie do obszaru nieruchomości użytkowników. Będą one obsługiwały poszczególne gospodarstwa domowe, które są zlokalizowane w znacznym oddaleniu od siebie na terenach gminy pozbawionych systemu kanalizacyjnego.

W miejscach planowanej lokalizacji oczyszczalni nie występują obszary objęte ochroną prawną, ani obszary leśne lub wodno – błotne. Z informacji nie wynika również, iż przekroczone zostaną standardy jakości środowiska. Na terenie brak jest jezior i obszarów leśnych. Przedsięwzięcie planowane jest poza obszarem Natura 2000.

 

Planowane przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na stan środowiska i warunki sanitarne mieszkańców poprzez wyeliminowanie lokalnych szamb oraz emisji nieoczyszczonych ścieków do środowiska.

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Strzelce w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

 Zastępca Wójta

 /-/Ewa Zielak

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.                 Wnioskodawca

2.                 Strony postępowania poprzez obwieszczenie

3.                 a/a

 

Do wiadomości:

     1. Starosta Kutnowski, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno

     2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14,

99 – 300 Kutno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-07 14:32:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-07 14:32:34
  • Liczba odsłon: 265
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030652]

przewiń do góry