Postanowienie o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 500 kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce Nr ewid.: 33/9 położonej w miejscowości Zaranna, gm. Strzelce.

 

 

 

                                                                                                     Strzelce, dnia 26.06.2008r.

 

 

GK – OŚ – 7627/4/4/08

 

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 51 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 6 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Pana Romana Cieślaka – PPHU „WIATRPOL”, Karolew 12, 99 – 307 Strzelce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 500 kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce Nr ewid.: 33/9 położonej w miejscowości Zaranna, gm. Strzelce,  po zasięgnięciu opinii Starostwa Powiatowego w Kutnie znak: RŚ. 7633 – 70/2008 z dnia 18.06.2008r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie  znak: PSSE/ZNS/481/146/08 z dnia 19.06.2008r.

 

postanawiam

 

1. nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 500 kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce Nr ewid.: 33/9 położonej w miejscowości Zaranna, gm. Strzelce,  w zakresie przewidzianym w art. 52 z wyłączeniem pkt 7a i 10a art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

2. w raporcie należy uwzględnić w szczególności następujące elementy:

2.1 emisja hałasu

2.2 emisja promieniowania elektromagnetycznego

2.3 dane dotyczące możliwości kolizji przedsięwzięcia z trasami przelotowymi ptaków

2.4 oddziaływanie na obszary Natura 2000 i otaczającą przyrodę

2.5 usytuowanie w stosunku do obszarów zabudowanych

2.6 określenie możliwości dojazdu do masztów z uwzględnieniem wymogów ochrony powierzchni ziemi.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 10.06.2008r. do Urzędu Gminy Strzelce wpłynął wniosek Pana Romana Cieślaka – PPHU „WIATRPOL”, Karolew 12, 99 – 307 Strzelce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 500 kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce Nr ewid.: 33/9 położonej w miejscowości Zaranna, gm. Strzelce.

    Zgodnie z obowiązującym prawem Wójt Gminy Strzelce na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wystąpił w dniu 12.06.2008r. do Starosty Kutnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności sporządzenia raportu dla w/w przedsięwzięcia.

Z postanowienia Starosty Kutnowskiego znak: RŚ. 7633 – 70/2008 z dnia 18.06.2008r. wynika, iż planowane przedsięwzięcie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie na mocy postanowienia znak: PPSE/ZNS/481/146/08 z dnia 19.06.2008r. uznał za nie zasadne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 500 kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce Nr ewid.: 33/9 położonej w miejscowości Zaranna, gm. Strzelce.

Mając na uwadze stanowisko Starosty Kutnowskiego oraz zgodnie z § 3 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), planowane przedsięwzięcie zaliczono do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Strzelce ze względu na możliwość negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 500 kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce Nr ewid.: 33/9 położonej w miejscowości Zaranna, gm. Strzelce.

 

                                                                    POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Strzelce w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

 

 

                                                                                                                         Wójt

                                                                                                          /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Pan Roman Cieślak – PPHU „WIATRPOL”, Karolew 12, 99 – 307 Strzelce

2. Pani Zofia Frątczak, Karolew 2, 99-307 Strzelce

3. Pan Dariusz Marczak, Karolew 13, 99 – 307 Strzelce

4. a/a

 

Do wiadomości:

1. Starosta Kutnowski, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie, ul. Kościuszki 14, 99 – 300 Kutno

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-27 07:33:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-27 07:33:39
  • Liczba odsłon: 268
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030668]

przewiń do góry