Strzelce, dnia 10.06.2008r.

 

 GK – OŚ.- 7627/2/5/08                                                                                                                                                           

 

 

                            

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania

 

 Na podstawie art. 32 ust. 2 i 3, zgodnie z art. 46A ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 / oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Strzelce zawiadamia, że w dniu 10.06.2008r. wydana została decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wójta Gminy Strzelce znak : GK-OŚ-7627/2/08 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa 39 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sójki, Niedrzaków, Niedrzakówek i Długołęka”.

 

 

I.   Osoby zainteresowane mogą składać uwagi i wnioski w godzinach pracy urzędu  w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, gdzie znajdują się akta sprawy, w terminie 14 dni od daty zawiadomienia.  

     

II.  Zgodnie z treścią art. 19 ust. 2 pkt. 4a i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska /Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy Strzelce informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Urzędu Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 39 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sójki, Niedrzaków, Niedrzakówek i Długołęka”.

 

 

                                                      Zastępca  Wójta

                                                               /-/Ewa Zielak

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Strzelce, dnia 10.06.2008r.

 

 

GK-OŚ-7627/2/4/08

 

 

 

D e c y z j a

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 46a ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pod nazwą: „Budowa 39 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sójki, Niedrzaków, Niedrzakówek i Długołęka”

 

umarzam

 

postępowanie administracyjne prowadzone przez Wójta Gminy Strzelce znak GK-OŚ-7627/2/08 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pod nazwą: „Budowa 39 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sójki, Niedrzaków, Niedrzakówek i Długołęka”.

 

Uzasadnienie

 

Wnioskiem z dnia 02.06.2008r. Urząd Gminy Strzelce wystąpił do Wójta Gminy Strzelce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „ Budowa 39 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sójki, Niedrzaków, Niedrzakówek i Długołęka”.

Zgodnie z obowiązującym prawem Wójt Gminy Strzelce wystąpił do Starosty Kutnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

   Z postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie znak: PSSE/ZNS/481/129/08 z dnia 05.06.2008r. i Starosty Kutnowskiego znak RŚ. 7633-54/2008 z dnia 05.06.2008r. wynika, że obowiązek sporządzenia raportu dla omawianego przedsięwzięcia nie jest wymagany. Co więcej, mając na uwadze art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r.  Nr 25, poz.2573 oraz z 2005r. Nr 92, poz. 769 i z 2007r. Nr 158, poz. 1105), przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

   W świetle w/w rozporządzenia procedurze oceny oddziaływania na środowisko podlegają instalacje oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż    100 000 równoważnych mieszkańców (§ 2 ust. 1 pkt 38 w grupie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) oraz w grupie przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany – instalacje do oczyszczenia ścieków niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 38, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców.

   Z analizy przedstawionej informacji o planowanym przedsięwzięciu wynika, że każda z projektowanych 39 przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowana będzie na terenie indywidualnego gospodarstwa. Będą one pracowały niezależnie, odrębnie dla każdej nieruchomości. Oczyszczalnie o przepustowości do 1 m³ ścieków na dobę są przystosowane do obsługi około 6 osób.

  Mając powyższe na uwadze przedsięwzięcie polegające na budowie 39 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sójki, Niedrzaków, Niedrzakówek i Długołęka  nie kwalifikuje się ani do I ani też do II grupy przedsięwzięć.

Co więcej, na rozpatrywanym terenie nie występuje obszar Natura 2000, o którym mowa w art. 51 ustawy Prawo Ochrony środowiska.

Na podstawie powyższego należy orzec, iż w przypadku przedsięwzięcia  polegającego na budowie 39 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sójki, Niedrzaków, Niedrzakówek i Długołęka przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nie wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

    Biorąc powyższe pod uwagę bezprzedmiotowość postępowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w myśl art. 105 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 

 

                                                                   Zastępca Wójta

                                                                            /-/ Ewa Zielak 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-12 10:50:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-12 10:50:12
  • Liczba odsłon: 172
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030491]

przewiń do góry