ZARZĄDZENIE Nr 36  /06

Wójta Gminy  Strzelce

z dnia 19 października 2006 r.

 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

 

Na podstawie   art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,  Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806;  z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004  r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128 ) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie ustala wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1)    posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:

a)    posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie mogąc stwarzać zagrożenia dla ich życia, zdrowia,

b)    posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:

       – odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie metalowych klatek odpowiadających wielkością zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację,

       – zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed   wpływami atmosferycznymi,

         dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,

         podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn
  oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,

2)    zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko‑weterynaryjną,

3)    posiadać odpowiednio przygotowanych pracowników w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone stosownymi dokumentami.    

 

 

§ 3

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1)    prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2)    posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1;

3)    posiadać pozwolenie na użytkowanie nieruchomości lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),

4)    posiadać ogrodzony i zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta będą przebywać.

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone stosownymi dokumentami.

 

§ 4

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1)    prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2)    posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,

3)    posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),

4)    prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,

5)    posiadać środki i urządzenia niezbędne do grzebania, dezynfekcji i spalania zwłok zwierzęcych.

 

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone stosownymi dokumentami.

 

§ 5

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Strzelce oraz umieszczenie na stronach internetowych Urzędu Gminy Strzelce.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                          

                                                                               WÓJT  GMINY

                                                                               inż. Stanisław Kucharski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-10-20 10:52:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-20 10:52:38
  • Liczba odsłon: 347
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030921]

przewiń do góry