Załącznik do zarządzenia

                                                                 nr 5a/2006 Wójta Gminy Strzelce

                                                     z dnia 13 kwietnia 2006r.

 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH W GMINIE STRZELCE

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz najemców/właścicieli lokali, powinien spełniać następujące wymagania:

1. Posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewnia możliwość realizacji, systemu gospodarowania odpadami w kształcie zapisanym        w Gminnym planie gospodarki odpadami oraz w Regulaminie utrzymania czystości      i porządku w Gminie Strzelce.

2. Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umożliwiający zorganizowanie i uruchomienie, w terminie do dnia 13 października 2006 roku, lokalnych /mobilnych punktów odbioru selektywnego odpadów.

3. Dostarczyć właścicielom nieruchomości oraz najemcom / właścicielom lokali, do dnia 13 października 2006 roku, określone Regulaminem utrzymania czystości             i porządku na terenie Gminy Strzelce urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów.

 

4. Posiadać sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem, pozwalającym na prowadzenie od dnia 13 października 2006 roku, ewidencji przekazanych mu odpadów zebranych selektywnie, obliczenie średniego poziomu selekcji i naliczanie zniżek w opłatach.

5. Posiadać aktualną umowę umożliwiającą przekazanie odpadów do dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia przez instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w Gminnym planie gospodarki odpadami.

6. W sytuacji, gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w Gminnym planie gospodarki odpadami nie zapewniają możliwości odbioru i przetworzenia lub unieszkodliwienia wszystkich wyselekcjonowanych strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien sam posiadać takie możliwości lub mieć podpisane umowy    z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi takie możliwości. Dotyczy to zwłaszcza unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów budowlanych, rozdrabniania i kompostowania odpadów zielonych, demontażu odpadów wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań, papieru, tektury, tekstyliów     i metali, odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych.

7. Posiadać możliwości selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym.

8. Dostarczyć, w terminie do 13 sierpnia 2006 roku, szczegółową kalkulację kosztów funkcjonowania systemu, która, po weryfikacji, będzie stanowić podstawę do podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat.

9. Przedsiębiorcy odbierający odpady lub opróżniający zbiorniki są zobowiązani         w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać wójtowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarli umowy oraz z którymi umowy wygasły.

 

10. Przedsiębiorca odbierający odpady lub opróżniający zbiorniki jest zobowiązany,   w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać wójtowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy, oraz z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.

 

11. Do wywozu komunalnych odpadów stałych należy używać samochodów szczelnych ( śmieciarek bezpylnych ), czystych oraz oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi. Natomiast odpady ciekłe należy wywozić szczelną beczką asenizacyjną.

12. Usługi należy wykonywać w sposób nie powodujący zanieczyszczenia miejsc załadunku i trasy wywozu odpadów.

13. Przedsiębiorca nie może mieć zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

14. Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów.

Strzelce, dnia 13 kwietnia 2006r.

                                                                         Wójt Gminy Strzelce
                                                                         Stanisław Kucharski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-06-06 13:29:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-28 13:50:11
  • Liczba odsłon: 413
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030677]

przewiń do góry