1. Nr XXXIV/177/06  z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia Gminy Strzelce do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" i przyjecia Statutu.
 2. Nr XXXIV/178/05  z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie rekomendacji kandydata na członka zwyczajnego Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM".
 3. Nr XXXIV/179/06  z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie  przystąpienia do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 4. Nr XXXIV/180/05  z dnia 1 lutego 2006 r.  zmieniająca uchwałę Nr XXXII/166/05 Rady Gminy Strzelce w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2006r.
 5. Nr XXXIV/181/06  z dnia 1 lutego 2006 r.   zmieniająca uchwałę    Nr   XXXII/167/05 Rady Gminy Strzelce w sprawie   uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem założycielskim jest gmina Strzelce.   
 6. Nr XXXIV/182/06  z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu położonych we wsi Sójki.
 7. Nr XXXIV/183/06  z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu położonego we wsi Muchnice Nowe.
 8. Nr XXXV/184/06 z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie budżetu na 2006r.
 9. Nr XXXV/185/06 z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu na 2006 r. określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w plcowkach oświatowych, dla ktorych organem prowadzacym jest gmina Strzelce.
 10. Nr XXXV/186/06 z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Strzelcach, przy ul. Szkolnej 3.
 11. Nr XXXV/187/06 z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 12. Nr XXXV/188/06 z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/100/04 Rady Gminy Strzelce w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Strzelce oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
 13. Nr XXXV/189/06 z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Strzelce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok.
 14. Nr XXXV/190/06 z dnia 22 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Strzelce w sprawie przystąpienia do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 15. Nr XXXV/191/06 z dnia 22 marca 2006 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Strzelce do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "CENTRUM" i przyjecia Statutu.
 16. Nr XXXV/192/06 z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.
 17. Nr XXXVI/193/06 z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzelce z tytułu wykonania budżetu Gmniny Strzelce za 2005 rok.
 18. Nr XXXVI/194/06 z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.  
 19. Nr XXXVII/195/06 z dnia 21 czrwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelce za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. 
 20. Nr XXXVII/196/06 z dnia 21 czrwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczaqnia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gmine Strzelce lub jej jednostkom organizacyjnym.
 21. Nr XXXVII/197/06 z dnia 21 czrwca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji na cele publiczne dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działąjące w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania.                   załącznik
 22. Nr XXXVII/198/06 z dnia 21 czrwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.   załącznik 1 ,       załącznik 2
 23. Nr XXXVII/199/06 z dnia 21 czrwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu położonego we wsi Muchnice Nowe.
 24. Nr XXXVII/200/06 z dnia 21 czrwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  we wsi Siemianów.
 25. Nr XXXVII/201/06 z dnia 21 czrwca 2006 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc przyznaną w formie posiłku i zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na w/w świadczenia.
 26. Nr XXXVII/202/06 z dnia 21 czrwca 2006 r. w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Strzelce.
 27. Nr XXXVII/203/06 z dnia 21 czrwca 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/172/05 Rady Gminy Strzelce z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok
 28. Nr XXXVIII/204/06 z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
 29. Nr XXXVIII/205/06 z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie zaciągniecia pożyczki długoterminowej.
 30. Nr XXXVIII/206/06 z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawi zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowego deficytu budżetu gminy Strzelce na 2006 r.
 31. Nr XXXVIII/207/06 z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Strzelce.
 32. Nr XXXIX/208/06 z dnia 7 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gmin7y na 2006 rok. 
 33. Nr XL/209/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok
 34. Nr XL/210/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Siemianów.
 35. Nr XL/211/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej we wsi Długołęka.
 36. Nr XL/212/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.  
 37. Nr XL/213/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy.
 38. Nr XL/214/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzelcach.
 39. Nr XL/215/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
 40. Nr XL/216/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.
 41. Nr XL/217/06 z dnia 25 października 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Strzelce w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Strzelce uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Strzelce.

UCHWAŁY V KADENCJI RADY GMINY STRZELCE

 

 1. Nr I/1/06 z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Strzelce.
 2. Nr I/2/06 z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Strzelce.
 3. Nr I/3/06 z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Strzelce. 
 4. Nr I/4/06 z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 5. Nr I/5/06 z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 6. Nr I/6/06 z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych oraz Sportu.
 7. Nr I/7/06 z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.
 8. Nr I/8/06 z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 9. Nr II/9/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego na 2007 r.
 10. Nr II/10/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 11. Nr II/11/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 12. Nr II/12/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej.
 13. Nr II/13/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wynagrodzenia Wójta Gminy Strzelce.
 14. Nr II/14/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 15. Nr II/15/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniająca Nr IV/32/03 Rady Gminy Strzelce w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla radnych Gminy Strzelce.
 16. Nr III/16/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
 17. Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu na 2007 r. określającego   wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Strzelce.
 18. Nr III/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem założycielskim jest gmina Strzelce .                                załącznik do uchwały                 
 19. Nr III/19/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy
 20. Nr III/20/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/12/06 Rady Gminy Strzelce z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej.
 21. Nr III/21/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.  w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 22. Nr III/22/06 z dnia 28 grudnia 2006 r . w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok
 23. Nr III/23/06 z dnia 28 grudnia 2006 r .  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
 24. Nr III/24/06 z dnia 28 grudnia 2006 r . w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.
 25. Nr III/25/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/214/06 Rady Gminy Strzelce z dnia 25 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzelcach.

 

 

Załączniki do uchwał nie zamieszczone w BIP dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce, w godzinach pracy urzędu.  

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-06 10:23:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-03 13:48:29
 • Liczba odsłon: 582
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030550]

przewiń do góry