1. IV/32/03 z dnia 18.02.2003 r. w prawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla radnych Gminy Strzelce
 2. IV/33/03 z dnia 18.02.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla przewodniczących organu wykonawczego sołectwa.
 3. IV/34/03 z dn. 18.02.203 r. Zmieniająca zakres wykonywania programu przyjętego uchwałą nr 262/XXXVII/2002 z dnia 09 października 2002 r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2003-2007
 4. IV/35/03 z dnia 18.02.203 r. W sprawie uchwalenia budżetu gminy Strzelce na rok 2003r.
 5. IV/37/03 z dnia 18.02.2003 r. Zmieniająca uchwałę Nr 241/XXXII/2002 z dnia 20.02.2002 r. w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych.
 6. IV/38/03 z dnia 18.02.2003 r. W sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza nim oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Strzelce
 7. IV/39/03 z dnia 18.02.2003 r. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii na 2003 r.
 8. IV/40/03 z dnia18.02.2003 r. W sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości we wsi Siemianów
 9. V/41/03 z dnia 26.03.2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/34/03 z dnia 18 lutego 2003 r. zmieniająca zakres wykonywania programu przyjętego uchwałą Nr 262/XXXVII/2002 z dnia 09 października 2002 r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2002/2007.
 10. V/42/03 z dnia 26.03.2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/03 Rady Gminy w Strzelcach a dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.
 11. Nr V/43/03 z dnia 26.03.2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 12. Nr V/44/03 z dnia 26.03.2003 r. w sprawie określenia wynagrodzenia Wójta Gminy Strzelce
 13. Nr V/45/03 z dnia 26.03.2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
 14. Nr VI/46/2003  z dnia 23.04.2003 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Gminy Strzelce oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2002 r.
 15. Nr VI/47/2003 z dnia 23.04.2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Strzelce Nr 166/XXI/2000 z dnia13.12.2000 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach
 16. Nr VI /48/2003 z dnia 3.04.2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Strzelce Nr 167/XXI/2000 z dnia 13.12.2000 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach.
 17. Nr VI/49/2003 z dnia 23.04.2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 18. Nr VI/50/2003 z dnia 23.04.2003 r. w sprawie zmian w statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego
 19. Nr VII/51/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 20. Nr VII/52/2003 z dnia 30.06.2003 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany charakteru gruntów z rolnych na leśne.
 21. Nr VII/53/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i dalszego z nimi postępowania
 22. Nr VII/54/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości
 23. Nr VII/55/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego
 24. Nr VII/56/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu
 25. Nr VIII/57/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
 26. Nr VIII/58/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu wykonania uchwały Nr 11/II/2002 r. Rady Gminy Strzelce z dnia 05.12.2002 r
 27. Nr IX/59/2003 z dnia 30 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.                                                                                                                 
 28.  Nr X/60/2003 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2003r.                                                                                   
 29. Nr X/61/2003 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielanie innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.                  
 30. Nr X/62/2003  z dnia 27 października 2003 r. w sprawie wyboru ławników  do Sądu Rejonowego  w  Kutnie.                                                                             
 31. Nr X/63/2003 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzelce i Karolew, Aleksandrów, Zaranna                                                                               
 32. Nr X/64/2003 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie sprzedaży działki we wsi Klonowiec Stary.                                                                                                                        
 33. Nr XI/65/2003  z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego na 2004r.                                                                                                                                                         
 34. Nr XI/66/2003  z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości                                                                                                                        
 35. Nr XI/67/2003  z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, załącznik  Nr 1 , załącznik Nr 2                                                                                                                         
 36. Nr XI/68/2003  z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów                                                                                                                                              
 37. Nr XI/69/2003  z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie opłaty targowej                                                                                                                      
 38. Nr XI/70/2003  z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe organów administracji samorządowej                                                                                                       
 39. Nr XI/71/2003  z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej                                                                                                                                                             
 40. Nr XI/72/2003  z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Gminy Strzelce                                                                                                                              
 41. Nr XI/73/2003  z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok                                                                                                              
 42. Nr XII/74/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok                                                                                                                            
 43. Nr XII/75/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/69/03 Rady Gminy Strzelce z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie opłaty targowej.                                                                                                                
 44. Nr XII/76/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzelce.                                                                                                                                            
 45. Nr XII/77/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.                                                                                                                    
 46. Nr XII/78/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004r.        

 

                    


                                            

                             

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-03-03 08:53:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-11 08:52:04
 • Liczba odsłon: 701
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030556]

przewiń do góry