UCHWAŁA NR XXII/112/04

RADY GMINY STRZELCE
z dnia 29 listopada 2004 r.


w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe organów administracji samorządowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 18 i art. 19 pkt. 1 lit. „d” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291), pkt. 5 lit. „d” Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z 2004 r. Nr 46, poz. 794) Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:§ 1. Ustala się opłatę administracyjną za czynność urzędową - wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości 50,00 zł.


§ 2. 1. Opłatę administracyjną należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w dniu złożenia podania lub wniosku o dokonanie czynności urzędowej, o której mowa w § 1.

2. Opłatę pobiera się na kwitariusz przychodowy, na którym wpisuje się datę opłaty i numer dowodu wpłaty.§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/70/03 Rady Gminy Strzelce z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe organów administracji samorządowej.§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-10-20 12:17:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-05 08:28:09
  • Liczba odsłon: 673
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031062]

przewiń do góry