UCHWAŁA Nr VI/47/03
RADY GMINY STRZELCE

z dnia 23 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Strzelce Nr 166/XXI/2000 z dnia 13.12.2000 r.
w sprawie utworzenia instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 3 ust. l, art. 9 ust. l, art. 11 i art. 13 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364) Rada Gminy w Strzelcach ustala co następuje:

§1. W uchwale Rady Gminy Strzelce Nr 166/XXI/2000 z dnia 13.12.2000 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach wprowadza się następujące zmiany:

  1. użyte w uchwale, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „Zarząd Gminy" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Wójt Gminy";
  2. uchyla się §13 załącznika do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UCHWAŁA NR 166/XXI/2000

Rady Gminy Strzelce z dnia 13.12.2000r. w sprawie utworzenia instytucji kultury:
Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z póź. zm.), art. 3 ust. l, art. 9 ust. l, art. 11 i art. 13 ust. l i 2 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz. U. Nr 110, poz. 721 ze zm.) Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:

§1

Tworzy się instytucję kultury o nazwie: Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach.

§ 2

Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach będzie organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej poprzez tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury.

§3

Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Strzelcach nadaje się Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§4

Do wykonania niniejszej uchwały zobowiązuje się Zarząd Gminy Strzelce.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-27 09:07:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-27 09:07:49
  • Liczba odsłon: 743
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030605]

przewiń do góry