ZAŁĄCZNIK NR ł

REGULAMIN
RADY PEDAGOGICZNEJ
GMINNEGO PRZEDSZKOLA W STRZELCACH

§ 1

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym zadania wynikające ze Statutu oraz innych regulaminów wewnątrzprzedszkolnych.

Na swoich plenarnych posiedzeniach rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną przedszkola.

W skład rady wchodzą: dyrektor jako przewodniczący, nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

§ 2

W zebraniach rady lub określonych punktach programu tych zebrań mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone w imieniu rady lub na jej wniosek przez przewodniczącego:

 • lekarz z Ośrodka Zdrowia, lekarz stomatolog, pielęgniarka,

 • przedstawiciele rady rodziców,

 • przedstawiciele administracyjni i obsługi przedszkola.

§ 3

Do podstawowych zadań rady należy:

 1. planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

 2. okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy przedszkola;

 3. kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków zgodnie z Konstytucją RP i Powszechną deklaracją Praw Człowieka;

 4. organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego;

 5. współpraca z rodzicami i opiekunami przedszkolaków.

§ 4

Rada na posiedzeniu plenarnym zatwierdza:

 1. roczny plan pracy przedszkola - po zaopiniowaniu przez radę przedszkola;

 2. propozycję wprowadzania w przedszkolu innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę przedszkola;

 3. organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 5

Na posiedzeniu plenarnym rada opiniuje:

 1. organizację pracy placówki;

 2. projekt planu finansowego placówki;

 3. wnioski o przyznanie nauczycielom i pracownikom odznaczeń, nagród oraz innych form uznania;

 4. propozycje przyznania nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego w ramach przysługującego nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych, odpłatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 6

Rada ma prawo do:

 1. występowania z wnioskami w sprawie doskonalenia organizacji nauczania i wychowania oraz w sprawach oceny pracy nauczyciela;

 2. wprowadzania zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktycznych, gdy jest to podyktowane np. nieobecnością nauczyciela;

3. rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

§ 7

Przewodniczącym rady jest z urzędu dyrektor przedszkola, który jest zobowiązany do:

 1. realizacji uchwał rady;

 2. tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu poziomu dydaktyczno-wychowawczego;

 3. oddziaływania na postawę nauczyciela, pobudzanie go do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 4. dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli;

 5. zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa oraz omawianie trybu i form jego realizacji;

 6. analizowanie stopnia realizacji uchwał rady;

 7. wstrzymywania wykonania uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

§ 8

Członek rady jest zobowiązany do:

 1. współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady;

 2. przestrzegania postanowień prawa oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora;

 3. czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisji, do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu;

 4. realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia;

 5. składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań;

 6. przestrzegania tajemnicy obrad rady.

§ 9

Organizacja pracy rady;

 1. rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola;

 2. rada obraduje na zebraniach plenarnych;

 3. zebrania rady organizuje się poza godzinami pracy przedszkola.

§ 10

 1. Zebrania rady mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, rady przedszkola, organu prowadzącego i nadzorującego przedszkole lub co najmniej 1/3 jej członków.

 2. Zebrania plenarne rady organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

§ 11

Zasady i tryb podejmowania uchwał:

 • uchwały podjęte na zebraniach plenarnych są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy jej członków.

 

§ 12

Organizacja wewnętrzna rady pedagogicznej:

 1. rada powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne zespoły i komisje, których działalność może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności przedszkola i pracy nauczycieli;

 2. pracą zespołu, komisji kieruje przewodniczący powołany przez radę lub komisję, na wniosek przewodniczącego rady;

 3. komisje, zespoły składają na zebraniu plenarnym sprawozdanie z wyników swojej pracy, formułując opinie lub wnioski do zatwierdzenia przez radę.

§ 13

Nieobecność na posiedzeniu rady:

 1. członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na posiedzeniu rady jej przewodniczącemu;

 2. nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej posiedzeniu należy traktować jako nieobecność w pracy z wszystkimi tego konsekwencjami.

§ 14

Dokumentacje pracy rady;

 1. z zebrania rady oraz z zebrania jej komisji sporządza się protokół, i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady lub księgi protokołów komisji;

treści obrad zapisuje się wg poniższych zasad :

 1. po dyskusji ustalono, że .......................

 2. po dyskusji, w której zabrało głos ....... osób, ustalono, że ......................

 3. po dyskusji, w której głos zabrali .................. ustalono, że .......................

 4. dyskusja nad ................. przebiegała w następujący sposób:

Pan A... powiedział, że ............ Pan B.... powiedział, że ....................... itd. Aż do wyczerpania listy mówców, po czym na podstawie głosowania jawnego, ustalono, że ................................... .

Wynik głosowania: ........ osób „za”, ....... osób „przeciw”, ........ osób wstrzymało się od głosu.

 1. protokół zebrania rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant;

 2. członkowie rady zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokółu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu ewentualnych poprawek do protokółu.

 3. podstawowym dokumentem działalności rady (komisji) są książki protokołów. Zasznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się klauzulą: „Księga zawiera ...... stron i obejmuje okres pracy pedagogicznej ( komisji) od dnia ........ do dnia .......... ”;

 4. księgi protokołów należy udostępnić na terenie przedszkola jej nauczycielom, upoważnionym nauczycielom zatrudnionym w organach nadzorujących przedszkole, upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli;

 5. protokół należy sporządzić wg poniższej struktury:

 1. tytuł - np. Protokół z plenarnego posiedzenia rady pedagogicznej w dniu ...........

 2. ustalenia formalne - np. „W posiedzeniu brało udział ......... członków Rady Pedagogicznej według listy obecności, stanowiącej załącznik do niniejszego protokółu, a także zaproszeni goście w osobach .......... . Ustalono, że quorum do podejmowania prawomocnych decyzji, wynoszące ........... członków, zostało przekroczone. Zwykła większość głosów do podejmowania ważnych uchwał wynosi ......... .

 3. przebieg obrad:

 • osoba prowadząca obrady

 • przyjęto następujący porządek obrad: odnotować, na czyj wniosek i o jaki punkt rozszerzono lub zmniejszono porządek obrad,

 • zapis treści obrad i przyjętych rozstrzygnięć, jak wnioski, uchwały i oceny,

 • kolejno według punktów porządku obrad, np.:

Ad. l : ...

Ad. 2 : ...

Ad. 3 : ... itd.

 • odnotowanie przebiegu zebrania po wyczerpaniu porządku obrad (wolne wnioski),

 • zapis końcowy (np. „na tym przewodniczący obrad zakończył zebranie,” ewentualnie wpisać godzinę zakończenia obrad),

 • podpisy.

Regulamin Gminnego Przedszkola w Strzelcach uchwalono na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 28.10.2000 r. (uchwała Nr 9/2000) przez radę w składzie:

Barbara Bembenista -

Iwona Kaczmarska -

Magdalena Wawrzyńska -

Danuta Kłosik -

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-27 08:17:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-27 08:17:15
 • Liczba odsłon: 681
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030951]

przewiń do góry