Zobacz podgałęzie
 

ZAŁĄCZNIK NR 2

REGULAMIN

RADY RODZICÓW

przy Gminnym Przedszkolu w Strzelcach

§ 1

Regulamin niniejszy określa organizację i działalność rady rodziców (komitetu rodzicielskiego) w gminnym Przedszkolu w Strzelcach.

§ 2

Rada rodziców jest organizacją wewnątrzprzedszkolną powołaną do:

 1. reprezentowania rodziców wobec dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej,

 2. ułatwienia przedszkolu współpracy z rodzicami w sprawach związanych z realizacją pracy wychowawczo-dydaktycznej,

 3. współdziałania z przedszkolem w stałym polepszaniu warunków pracy dydaktyczno-wychowawczej i polepszenia jej wyników.

§ 3

Kadencja rady rodziców trwa dwa lata. Ustępująca rada działa do chwili wyboru i konstytuowania się nowej. Członkowie rady, nie biorący aktywnego udziału w pracach rady, mogą być przez właściwe zebranie grupowe rodziców lub samą radę odwołani przed upływem kadencji. Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków rady lub jej komórek organizacyjnych powinni być powołani nowi członkowie przez grupowe zebranie rodziców.

§ 4

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rady pedagogicznej, rada przedszkola może rozwiązać dotychczasową radę rodziców przed upływem jej kadencji i zobowiązać dyrektora do zorganizowania wyborów do nowej rady rodziców.

§ 5

Rada rodziców przyjmuje nazwę: „Rada Rodziców przy Gminnym Przedszkolu w Strzelcach" oraz posługuje się pieczątką o tej samej treści.

§ 6

Członkowie rady rodziców i jej organów pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 7

Jako organizacja wewnątrzprzedszkolna rada rodziców prowadzi swoją działalność w ścisłym porozumieniu z dyrektorem przedszkola.

§ 8

Fundusze rady rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców oraz z zasiłków, darowizn i dotacji.

§ 9

Rada rodziców współdziała z przedszkolem i udziela jej pomocy w zakresie:

 • szerzenia wśród rodziców wiedzy pedagogicznej,

 • uświadamiania rodzicom konieczności regularnego posyłania dzieci do przedszkola,

 • oddziaływania na rodziców, którzy zaniedbują swoje obowiązki w stosunku do swoich dzieci lub niewłaściwie wpływają na nie,

 • organizowania pomocy wychowawczo-opiekuńczej i materialnej dla sierot i innych dzieci, które nie maj ą niezbędnej opieki, organizowania dożywiania,

 • utrzymania na należytym poziomie warunków higieniczno-sanitarnych przedszkola i odpowiedniego stanu higieny osobistej dzieci oraz zapewnienie im opieki higieniczno-lekarskiej,

 • zaspokajania potrzeb materialnych przedszkola,

 • pomocy w organizowaniu prac użytecznych dla przedszkola i środowiska.

§ 10

Działalność rady rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami władz przedszkola, zarządzeniami dyrektora i uchwałami rady pedagogicznej.

§ 11

Podstawową komórką rady rodziców jest klasowa rada rodziców. Składa się ona z trzech osób (stąd „trójka klasowa”) wybieranych w głosowaniu jawnym, na ogólnym zebraniu klasowym rodziców. Oprócz tych osób w skład klasowej rady rodziców wchodzi wychowawca grupy.

Szczegółowe terminy zebrań wyborczych poszczególnych klas ustala dyrektor przedszkola. Z początkiem roku szkolnego (w drugim roku kadencji):

 1. rozwiązuje się rady rodziców grup najstarszych, których dzieci opuścili przedszkole,

 2. dokonuje się wyborów rad rodziców w grupach młodszych,

 3. pozostałe, dotychczasowe klasowe rady rodziców, stają się radami następnej (wyższej) klasy,

 4. dokonuje się uzupełniających wyborów w tych radach, których skład został zdekompletowany.

Klasowa rada rodziców wybiera ze swojego grona przewodniczącego i skarbnika.

Przewodniczący klasowej rady rodziców wchodzi w skład rady rodziców z urzędu, jako przedstawiciel tej rady (klasy).

§ 12

Radę rodziców przedszkola tworzą przedstawiciele klasowych rad rodziców i osoby powołane i wybrane na podstawie § 13.

§ 13

Oprócz przedstawicieli klasowych rad rodziców i dyrektora przedszkola, wchodzącego w skład rady a-urzędu, radę rodziców szkoły tworzą:

 1. nauczyciel - delegat rady pedagogicznej,

 2. 2-5 osób spośród rodziców wybranych na ogólnym Zebraniu Rodziców.

§ 14

Rada rodziców na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym wybiera prezydium. W skład prezydium wchodzą : przewodniczący i jego zastępca, sekretarz i skarbnik. Ponadto w skład prezydium wchodzą przedstawiciele rodziców do rady przedszkola. Delegat rady pedagogicznej i dyrektor przedszkola są obserwatorami i doradcami rady rodziców.

§ 15

Prezydium działa w imieniu rady przedszkola, wykonuje jej uchwały i uchwały Ogólnego Zebrania Rodziców oraz prowadzi prace bieżące (w tym zwoływanie posiedzeń plenarnych rady rodziców przedszkola i zebrań ogólnych rodziców, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).

W miarę potrzeb rada rodziców może organizować spośród swoich członków komisje. Do prac w tych komisjach mogą być powoływani również rodzice spoza rady rodziców.

§ 16

Najwyższym wyrazicielem woli rodziców jest zebranie ogólne. Zebranie ogólne rodziców powinno być zwoływane co najmniej raz na dwa lata. Do jego zadań należy:

 • wybór członków rady rodziców przedszkola, zgodnie z § 13 pkt 2,

 • wybór swoich przedstawicieli do rady przedszkola,

 • wybór komisji rewizyjnej (co najmniej trzy osoby spoza składu rad klasowych biegłych w problematyce finansowej),

 • przyjęcie sprawozdania z działalności ustępującej rady rodziców przedszkola i sprawozdania komisji rewizyjnej.

§ 17

Prezydium rady rodziców przedszkola opracowuje plan działalności na dany rok szkolny wraz z planem finansowo-gospodarczym oraz ramowe wytyczne do pracy rad klasowych rodziców. Dokumenty te zatwierdza rada rodziców przedszkola w pełnym składzie.

§ 18

Grupowe zebrania rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku. Prowadzi je klasowa rada rodziców. Zebranie zwołuje rada w porozumieniu z wychowawca grupy lub wychowawca grupy po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola.

§ 19

Zebrania rady rodziców przedszkola odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku szkolnym.

§ 20

Uchwały wszystkich zebrań (z ogólnym zebraniem rodziców włącznie) zapadają większością głosów. Jeżeli uchwała jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami, dyrektor przedszkola zawiesza ją i w ciągu 7 dni przedstawia sprawę do arbitrażu - do decyzji władz sprawujących bezpośredni nadzór nad przedszkolem.

§ 21

Dokumentacja z pracy rady rodziców przedszkola, jej agend i rad klasowych przechowywana jest w kancelarii przedszkola.

§ 22

Fundusze rady rodziców przedszkola mogą być użyte na cele określone w § 2 oraz § 9. Dysponuje nimi prezydium na podstawie preliminarza na dany rok szkolny przyjętego przez plenum rady rodziców przedszkola.

§ 23

Wszelkie ruchomości i urządzenia zakupione z funduszy rady rodziców przedszkola stają się własnością przedszkola i podlegają inwentaryzacji.

§ 24

Zbieraniem funduszy pochodzących z dobrowolnych składek (jak w § 8) zajmują się skarbnicy rad klasowych.

§ 25

Rada rodziców przedszkola prowadzi własną rachunkowość wg przepisów regulujących sposób prowadzenia rachunkowości. Za właściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych odpowiada skarbnik.

§ 26

Komisja rewizyjna powinna co najmniej raz w roku sprawdzić wykonanie planu finansowo-gospodarczego, prowadzenie rachunkowości, zgodność obrotów i sald na rachunku bankowym rady rodziców przedszkola z dokumentami, celowość i prawidłowość wydatków komitetu.

§ 27

Komisja rewizyjna obowiązana jest przeprowadzić kontrolę działalności rady rodziców przedszkola na żądanie dyrektora przedszkola.

§ 28

O wynikach przeprowadzonej kontroli komisja rewizyjna informuje każdorazowo na piśmie radę rodziców przedszkola i dyrektora przedszkola.

Regulamin Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w Strzelcach uchwalono na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 30.10.2000 (uchwała Nr 2/2000) przez radę w składzie:

Grażyna Krajewska -

Renata Woźniak -

Marzena Wziątek -

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-27 08:11:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-27 08:11:10
 • Liczba odsłon: 644
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030660]

przewiń do góry